ЕкологияПроблеми

Замърсяването в Плевен с прах е в норма през 2021 година, но не е така с отпадъците от горене

80 на сто от техническата рекултивация на депото за отпадъци край Буковлък вече е изпълнена. На 100 % са изпълнени подготвителните дейности на терена, както и възникналите непредвидени такива по обекта

Това става ясно от Отчета за изпълнение на мерките, заложени в Комплексната програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на община Плевен. Справката е за изминалата 2021 г. и бе представена пред Общинския съвет.
Относно мерките за намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) от битово и обществено отопление с твърди горива, са представени данни за средногодишна и средноденонощна (средно за 24-часов период) стойност. Средногодишната норма (СГН) – средната концентрация за една календарна година е определена на 40fig/m3, а средноденонощната норма (СДН) – на 50 pg /m3, която не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти за една календарна година. През 2021 г. СДН е спазена, защото броят на дните с превишения на СДН, отчетени в Автоматичната измервателна станция в Плевен, са 30, което е под законоустановения брой на превишенията. По отношение на замърсителя ПАВ е определена една пределно допустима стойност за опазване на човешкото здраве – средногодишна. Средногодишната норма (СГН) – средната концентрация за една календарна година е определена на 1 ng/m3. През 2021 г. СГН не е спазена, защото средногодишната стойност, отчетена в Автоматична измервателна станция в Плевен, е 1.18 ng/m3. През годината по двата показателя са извършени 12 проверки за нерегламентирано изгаряне на гуми, пластмаси, текстил. Нарушители не са установени. Извършени са и 6 проверки за чистотата на строителни площадки – установено е едно нарушение, за което е съставен Констативен протокол.
С оглед намаляване на емисиите на фини прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди Община Плевен участва и в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Подписаните по програмата договори за целево финансиране с Българска банка за развитие са за 34 обекта, като през 2021 г. в експлоатация са въведени последните 4 санирани сгради: жк „Дружба“ бл.313 – 213 домакинства; жк „Дружба“ бл.119 – 94 домакинства; ул. „Ген. Тотлебен“ №31 – 119 домакинства; ул. „Гренадерска“ №30, бл. „Първи май” – 91 домакинства.
Отчетът съдържа данни и за предприетите мерки за намаляване на емисиите на ФПЧ от транспорта. В тази част на документа е записано: Осъществен непрекъснат контрол за възстановяването на улици и тротоари при ремонти на техническата инфраструктура с цел недопускане замърсяване на прилежащите площи; Контрол за неправилно паркиране, особено в зелените площи – през годината са съставени 190 фиша за паркирани МПС в тревни площи; Поддържане на проводимостта на оттоците и дъждоприемните шахти – за отчетния период са почистени 7 441 шахти и оттоци. През 2021 г. е извършено три пъти генерално измиване на всички улици и булеварди в Плевен – 5 811 500 м2. Посочва се и доставката на 14 нови електрически автобуси и 14 зарядни станции за тях по проекта за утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен.
Комплексната програма за качеството на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на община Плевен е приета с решение на Общинския съвет през м. януари 2021 г. Съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух, ежегодно до 31 март се внася отчет за изпълнението й за предходната календарна година в местния парламент. Екземпляр от отчета се представя и в РИОСВ.

Подобни новини

Back to top button