Граждани за прозрачно управлениеОбществоОбщинска и държавна администрация

Неусвоени или изразходвани не по предназначение целеви средства са сред най-честите нарушения, установени от АДФИ в плевенските общини

Сумите са възстановени в държавния бюджет

Продължение на статията „През 2018, 2019 и 2020 г. Агенцията за държавна финансова инспекция е извършила 25 проверки на общините в област Плевен“

В изпълнение на проекта на Фондация „Съвременна плевенска медия“ (ФСПМ) „Граждани за прозрачно местно управление в област Плевен“, целящ да информира обществеността в региона за мерките, предприети с оглед повишаване на прозрачността и почтеността на 11-те общини в област Плевен, една от извършваните дейности е Преглед на докладите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Този преглед обхваща годините 2019, 2020 и 2021 и се отнася за 11-те общини в област Плевен, като включва описване на отбелязаните от АДФИ нередности, пропуски и препоръки.

Настоящият материал се явява продължение на статията, в която подробно е описано колко финансови инспекции са извършени от АДФИ в общините на област Плевен за разглеждания тригодишен период, както и на какво основание са направени те.

Накратко, през 2018, 2019 и 2020 г. Агенцията е провела 25 инспекции на всичките 11 общини от област Плевен. По тези инспекции са съставени, съответно, 25 доклада на АДФИ. След изпращане на заявления по Закона за достъп до обществена информация, в съответствие с целите на проект „Граждани за прозрачно местно управление в област Плевен“, на ФСПМ бяха предоставени общо 16 от тези доклади.

Разполагаме с доклади от извършените финансови инспекции на 9 от плевенските общини: Белене, Гулянци, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим и Червен бряг. Достъп до докладите за общините Долна Митрополия и Долни Дъбник не ни беше предоставен, тъй като те попадат под условието на чл. 198, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), гласящ, че „Материалите по разследването не могат да се разгласяват без разрешение на прокурора“.

Обект на настоящата статия е съдържанието на част от изпратените ни от АДФИ доклади и констатираните в тях нарушения. Ще представим по един доклад за всяка от 9-те общини, за които имаме предоставени такива.

Доклад № ДП2ПЛ-9/12.09.18 г. отразява резултатите от извършена финансова инспекция (ФИ) на Община Белене във връзка с утвърден годишен план на общината за 2018 г. Финансовата инспекция е извършена за 30 работни дни в периода от 06.07.2018 до 12.09.2018 г.
Както е посочено във въпросния доклад, предметният обхват на държавната финансова инспекция е с три задачи, в същността си едни и същи, но за три различни години: „Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015[, 2016 и 2017 г.] разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на [съответно, по години – бел.ред.] чл.56 от Постановление №380/29.12.2015 г. [, чл.48 от Постановление №374/22.12.2016 г. и чл.47 от Постановление №332/22.12.2017 г.] на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016[, 2017 и 2018 г.]“.
Констатирани са 3 нарушения на чл.126 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) – по едно за всяка от трите разглеждани години, а именно „Временно свободните средства по бюджета на общината могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по този закон, като не се променя предназначението на средствата в края на годината“. Нарушенията са във връзка с §2 от Допълнителните разпоредби от ЗПФ – „Неизпълнението на този закон, на закона за държавния бюджет за съответната година, на законите за бюджетите на социалноосигурителните фондове, на Закона за държавния дълг и на Закона за общинския дълг, на нормативните и други актове, приети или издадени на основание на тези закони, както и на указанията на министъра на финансите по този закон и по закона за държавния бюджет за съответната година, е нарушение на бюджетната дисциплина.“
За въпросните констатирани нарушения са съставени и връчени актове за установяване на административно нарушение срещу кмета на Община Белене, като по време на финансовата инспекция с платежни нареждания нецелево разходваните през съответните години средства в размер, съответно, за 2015 г. – 22 186,40 лв., за 2016 г. – 7 968,84 лв. и за 2017 г. – 16 702,42 лв. са били възстановени от Община Белене в държавния бюджет.

Доклад № ДП2ПЛ-7/03.07.18 отразява резултатите от ФИ на Община Гулянци във връзка с утвърден годишен план на общината за 2018 г. Финансовата инспекция е извършена в периода 10.05-03.07.2018 г., в рамките на 29 работни дни, и има същия предметен обхват като в горепосочения доклад – законосъобразността на отчетените през 2015, 2016 и 2017 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в община Гулянци.
Констатирани са 2 административни нарушения – отново на чл.126 от ЗПФ, като нецелево разходваните средства също са възстановени от Община Гулянци към държавния бюджет по време на извършването на финансовата инспекция: за 2015 г. те са в размер на 4 917 лв., а за 2016 г. – 8 644 лв. За третата година, която е била обект на инспектиране от АДФИ, нарушения не са установени.

Доклад № ДИДЗ-ПЛ-5/10.07.19 представя резултатите от финансова инспекция на Община Искър след писмо от Министерство на финансите. Предметният обхват на инспекцията е със задача: „Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт в съответствие с изискванията, определени в Наредбата* за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове на определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.“
В доклада е посочено, че ФИ е извършена за 24 работни дни, като е започнала на 21.05.2019 г. и „с прекъсване“ е приключила на 10.07.2019 г. От констатациите става ясно, че са съставени общо четири Акта за установяване на административни нарушения, сред които следните: -“неусвоените от Община Искър целеви трансфери за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания по автомобилния транспорт […] в общ размер на 51 158 лева, предоставени на общината за 2018 г. и предходни години по реда на Наредбата [посочена по-горе с * – бел.ред.] по §4, ал.3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, не са възстановени по сметка на централния бюджет“, като по време на ФИ същата сума е била възстановена по надлежния ред; -“от кмета на Община Искър не е предоставена едновременно по електронен път и на хартиен носител на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Справка по образец – приложение №1 към чл.10, ал.2 от Наредбата, за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози със средства от централния бюджет за периода 1 януари – 31 май 2018 г.“, като изискваната справка впоследствие е била изпратена.
Също така по време на финансовата инспекция е установено, че „общата стойност на разходваните незаконосъобразно средства, предоставени през 2018 г. от централния бюджет на Община Искър за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици по чл.19, т.8 от Наредбата, възлиза на 13 714,34 лв.“, като по време на инспекцията тази сума е била възстановена на финансиращия орган.

Доклад № ДИДЗ-ПЛ-8/31.07.20 отразява резултатите от ФИ на Община Кнежа извършена във връзка с писмо на Председателя на Сметната палата. Предметният обхват на инспекцията има за задача проверка за законосъобразност свързана със спазване на: 1.„разпоредбите на чл.25 от ППЗОП при прогнозирането и планирането на обществени поръчки през 2018 година“, 2.„разпоредбите на чл.24 от ППЗОП при обособяване в електронни преписки в профили на купувача през 2017 и 2018 г.“, 3.„изискванията на чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП при възлагане на обществена поръчка с предмет Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бреница, община Кнежа“ и 4.„разпоредбите на чл.97, ал.6 от ППЗОП при възлагане на процедура за обществена поръчка с предмет „Доставка на употребявана многофункционална машина за събиране на зелени отпадъци“. Финансовата инспекция е извършена за 31 работни дни, като е започнала на 19.06.2020 г. и е приключила на 31.07.2020 г.
По първите три от четирите точки, които са предмет на въпросната ФИ, са констатирани няколко нарушения на определени членове от ЗОП, за всяко от които обаче е посочено, че към съответния момент „не представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН [Закона за административните нарушения и наказания]“.

Доклад № ДП2ПЛ-2/28.02.18 представя резултатите от финансова инспекция на Община Левски, във връзка с годишен план за 2018 г. Предметният обхват на държавната ФИ е със следните задачи: „Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015[, 2016 и 2017 г.] разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на [съответно, по години – бел.ред.] чл.56 от Постановление №380/29.12.2015 г. [, чл.48 от Постановление №374/22.12.2016 г. и чл.47 от Постановление №332/22.12.2017 г.] на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016[, 2017 и 2018 г.]“.
Финансовата инспекция е извършена за 34 работни дни, през периода 12.01.2018 – 28.02.2018 г. При проверката е установено, че през 2015 и 2016 г. са били нецелево разходвани, съответно, 8 304 и 34 519,60 лв. за снегопочистване на уличната мрежа, опесъчаване и третиране на улици, спирки и паркове, като посочените средства не са били налични в преходния остатък на общината за местни дейности. В доклада се уточнява, че „по този начин е променено тяхното предназначение в нарушение на чл.126 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), а неизпълнението на ЗПФ, както и на Закона за държавния бюджет в съответната година, е нарушение на бюджетната дисциплина по смисъла на §2 от ДР на ЗПФ“. За двете констатирани нарушения са съставени и връчени актове за установяване на административно нарушение и по време на финансовата инспекция нецелево разходваните средства на обща стойност 42 823,60 лв. са били възстановени в пълния им размер от Община Левски в държавния бюджет.

Доклад № ДП2ПЛ-5/02.05.18 отразява резултатите от ФИ на Община Никопол, по годишен план за 2018 г. Предметният обхват на тази инспекция е същият като на предходната и се отнася за същите години. Проверката е извършена за 37 работни дни – от 06.03.2018 до 02.05.2018 г. И тук са установени нецелево разходвани средства, като за 2015 г. те са в размер на 5 346 лв., за 2016 г. – 16 508,96 лв., а за 2017 г. – 22 406,11 лв. По време на финансовата инспекция пълната сума от 44 216,07 лв. е възстановена от Община Никопол в държавния бюджет.

Доклад № ДИ2ПЛ-4/04.05.18 представя резултатите от ФИ на Община Плевен след подаден сигнал от физическо лице. Финансовата инспекция е извършена в рамките на 50 работни дни, като е започнала на 20.02.2018 г. и е приключила на 04.05.2018 г. Нейният предметен обхват е със следните задачи: „1.Проверка на законосъобразност при отчитането в Община Плевен на средствата за служебни командировки в страната за периода от 01.01.2016 г. до 30.10.2016 г.; 2.Проверка на законосъобразност на изплатените през 2016 г. целеви средства за работно облекло на служителите в Община Плевен, в т.ч. и на служителите в кметствата; 3.Проверка на законосъобразност и документална обоснованост на извършеното през 2016 г. почистване на заблатена местност „Чешмата“ в землището на с. Къшин от Общинска фирма „Паркстрой“. Проверка на изпълнението на сключения договор и изплатените по него суми“.
По т.1 е установено, че в периода 01.01.2016 – 31.10.2016 г. в Община Плевен са извършени разходи за командировки в страната в размер на 14 841 лв. В доклада четем, че: „В резултат на извършената проверка за законосъобразност на разходите за командировки на служителите в Община Плевен се установи, че през [разглеждания период] са изплащани командировъчни разходи въз основа на издадени заповеди за командировка, които не са оформени в съответствие с Наредбата за командировките в страната (НКС), приета с ПМС №72/30.12.1986 г., в сила от 01.01.1987 г., посл.изм. ДВ, бр.2/07.01.2011 г. Установи се, че част от издадените заповеди не съдържат задължителните реквизити, определени в чл.9, ал.1 от Наредбата, а именно командировъчните квартирни пари, на които командированият има право, както и пълно описание на възложените задачи. […] Част от издадените командировъчни заповеди са отчетени и изплатени без положен подпис на длъжностното лице – ръководител, което трябва да утвърди отчета и направения разход, с което не е спазено изискването на чл.29, ал.1 от Наредбата. При извършените документални проверки се установи също така, че към командировъчните заповеди не са прилагани писма, покани или други относими документи като доказателства, удостоверяващи необходимостта от извършване на посещения на определените в командировъчните заповеди места. Относно командироването на служителите на общината с лични МПС няма разработени и утвърдени вътрешни правила за реда на командироване, съответно попълване коректно на всички необходими реквизити в заповедта, съгласно чл.9, ал.1 от НКС, определяне на разходните норми за гориво и контрол на отчитане на разходите за командировки.“ Посочва се, че в даденото на финансовата инспекция обяснение се твърди, че „служителите на общината се командироват съгласно издадена Заповед № РД-10-1984/18.11.2015 г. и по реда на Наредбата за командировките в страната“. На въпроса „как е определена разходната норма на гориво при командироване на служители с лични МПС и как се контролира отчитането, предвид разпоредбата на чл.13 от НКС“, обяснението е, че „за определяне на разходните норми се ползва Наредба №3 от 1989 г.“ Относно „изплащането на квартирни пари без да е изрично посочено в заповедта, че командированият има право на такива“, е било пояснено, че „срещу представен документ за действително платена сума се изплаща максималният размер, който е определен със Заповед №РД-10-1984/18.11.2015 г.“ Относно „изплатените разходи за командировки без положен подпис на длъжностното лице-ръководител, което трябва да утвърди отчета и направения разход“, отговорът е, че „същите се изплащат срещу оформени по надлежния ред заповеди и представени разходно-оправдателни документи“. На въпроса „защо в командировъчните заповеди не е изрично изписано името на ръководител, който издава заповедите и утвърждава разходите“ се пояснява, че „се използва типова бланка на заповед, в която не се изисква вписване на името на ръководител“. След горните пояснения, в доклада е написано че финансовите инспектори не приемат като обективни така дадените обяснения, тъй като: „Наредба №3 от 1989 г. за нормиране на разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите се счита за мълчаливо отменена с приемането на Закона за движението по пътищата /ЗДП, ДВ, бр.20 от 1999 г./ […]; На следващо място, съгласно чл.9, ал.1 от НКС е разписано, че в заповедта за командировка се посочват наименованието на предприятието и длъжностното лице, което издава заповедта, независимо какъв тип бланка се използва.; Аргументите, изложени в обяснението, обосноваващи изплащането на квартирни пари, също са несъстоятелни, тъй като в заповедта за командировка изрично трябва да бъде разписано, че командированият има право да направи разход за нощувка, съгласно чл.9, ал.1 от НКС.“
По т.2 от предметния обхват на финансовата инспекция, при извършената проверка е установено, че „с Решение №057/28.01.2016 г. на Общински съвет – Плевен за приемане на сборния бюджет на Община Плевен […] в т.18.8 са определени максимални цени за закупуване на работно облекло на работниците и служителите по трудови правоотношения, финансирани от бюджета на Община Плевен през 2016 г. в размер на 250,00 лева.“ При извършената „проверка на рекапитулацията на ведомостта за работни заплати на работниците и служителите и фишовете за работни заплати на служителите“ е установено, че „сумата общо в размер на 35 071 лв. за държавните служители и 67 133 лв. за работещите по трудово правоотношение при Община Плевен е изплатена със заплатите за м. април 2016 г.“ Финансовите инспектори заключават, че „с включването на сумата в размер на 67 133 лв. във ведомостта за заплати на работещите по трудово правоотношение е нарушена разпоредбата на чл.8, ал.4 от Наредбата за безплатното работно и униформено облекло“. Допълнително, при извършената проверка от финансовата инспекция на представени документи от кметствата – второстепенни разпоредители с бюджет при Община Плевен е установено, че: – „при проверка за законосъобразност, свързана с извършените бюджетни разходи за осигуряване на работно облекло на служителите“ от кметствата на селата Брестовец, Бохот, Търнене и Пелишат не са били представени „достатъчно документи, доказващи, че закупеното облекло е с характер на работно облекло“; – с включването на сумата за работно облекло във ведомостта за заплати на персонала от кметствата на селата Върбица, Ясен, Бръшляница, Гривица, Мечка, Коиловци, Опанец, Николаево и гр. Славяново е нарушена вече споменатата Разпоредба за безплатно работно и униформено облекло; – за селата Беглеж, Буковлък и Дисевица не са установени нарушения.
По т.3 от ФИ е посочено, че договорът с „Паркстрой“ ЕООД – Плевен е „сключен без провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка, на основание чл.12, ал.1, т.13 от ЗОП (отм.) при спазване на Методиката за определяне на цените по договор, сключен по реда на чл.12, ал.1, т.13 и чл.13, ал.1, т.9 от ЗОП (отм.), като е нарушена разпоредбата на чл.55 „б“ от ППЗОП (отм.) в частта на разходите за външни услуги“. По отношение конкретно на проверката на изпълнението на сключения договор обаче нарушения не са установени, както и при извършената „проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършеното през 2016 г. почистване на заблатена местност „Чешмата“ в землището на с. Къшин, община Плевен“. В доклада е записано, че по време на финансовата инспекция, на 18.04.2018 г., е извършена „проверка на място за установяване действителното състояние на местността „Чешмата“ – с. Къшин“, при която е установено, че същата е „почистена и запръстена, изкопан е отводнителен канал […] и няма заблатеност на почистения участък“.

Доклад № ДИДЗ-ПЛ-2/21.05.19 отразява резултатите от извършената финансова инспекция на Община Пордим, по писмо на министъра на финансите. Предметният обхват на инспекцията е със задача: „Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт в съответствие с изискванията, определени в Наредбата* за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове на определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.“ ФИ е извършена за 38 работни дни – от 25.03.2019 до 21.05.2019 г.
По време на финансовата инспекция са съставени два акта за установяване на административни нарушения (АУАД), състоящи се в това, че „до 20.10.2017 г. от Община Пордим не е предоставена едновременно по електронен път и на хартиен носител на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията справка по образец – приложение №2 за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени пътувания със средства от централния бюджет за периода 1 януари – 30 септември на 2017 година“ и че „обобщена справка по образец – приложение №9 за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината средства по реда на таза наредба не е изготвена и предоставена на Националната агенция за приходите в определения срок до 02.04.2018 г. по електронен път“. В края на доклада е посочено, че „на основание извършените проверки“ финансовият инспектор е установил, че „от предоставените през 2017 г. целеви средства от централния бюджет на Община Пордим в размер на 68 742 лв. за компенсиране стойността на безплатния транспорт на деца и ученици по чл.19, т.8 от Наредбата, от общината нецелево са разходвани такива средства общо в размер на 18 862,45 лв., които подлежат на възстановяване на централния бюджет“. Не е посочено въпросните средства да са възстановени по време на финансовата инспекция.

Доклад №ДИ2ПЛ-1/10.01.19 представя резултатите от ФИ на Община Червен бряг по постъпило прокурорско постановление. Финансовата инспекция е извършена за 30 работни дни в периода 30.10.2018 г. – 10.01.2019 г. Предметният ѝ обхват е със следните две задачи: „1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност по отношение на планираните средства в периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. за доставка на пластмасови седалки за стадиона в гр. Койнаре, община Червен бряг, в т.ч. наличието на взети от Общинския съвет – Червен бряг решения относно необходимостта от доставка на същите; 2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност и документална обоснованост на извършените от Община Червен бряг разходи за доставка на пластмасови седалки за стадиона в гр. Койнаре […] през 2015 г., в т.ч. прилагане на режима на възлагане на обществени поръчки, сключените договори, изпълнението им и извършените плащания по тях.“
По т.1 е установено нарушение, за което е съставен АУАД, а именно: „седалките са закупени без за същите да са предвидени средства в годишния бюджет на община Червен бряг“, като е сключен договор, „с който е поет ангажимент за разходи в размер на 14 398,80 лв. с включен ДДС или 11 999,00 лв. без ДДС, при предвидени в годишния бюджет на общината за 2015 г. средства за материали в дейност „Спортни бази и спорт за всички“ средства в размер на 10 300 лева.“ Тоест, „със сключването на договора е поет ангажимент за разходи, които не са предвидени в годишния бюджет на община Червен бряг. […] С деянието е нарушен чл.128 от Закона за публичните финанси“.
В същото време, по т.2 в доклада е посочено, че нарушения не са констатирани.

След обстойния преглед на представените по-горе доклади, които Агенцията за държавна финансова инспекция е съставила, можем да направим следните заключения:

Обект на инспектиране в общинските администрации са били: проверка за законосъобразност на отчетените през определени години разходи на бюджетни средства; спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях; проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на съответните разпоредби, в т.ч. на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ; проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за конкретни дейности; проверка на законосъобразност при отчитането на определени административни разходи; проверка на законосъобразност на изплатени целеви средства за конкретни общински дейности и материали; проверка на законосъобразност и документална обоснованост на извършени активности, представляващи обществен интерес.

Сред констатираните нарушения са такива по отношение на Закона за публичните финанси и Закона за държавния бюджет за съответната година. Също така – неусвоени от съответната община целеви средства, непредоставени едновременно по електронен път и на хартиен носител справки по образец и др.

За въпросните констатирани нарушения са били съставени и връчени актове за установяване на административно нарушение.

Като цяло в докладите на АДФИ е посочено, че установените нарушения са били отстранявани или коригирани още по време на извършването на въпросните финансови инспекции, като напр. нецелево разходваните през съответните години средства са били възстановявани от съответната община в държавния бюджет.

Накрая, трябва да обобщим, че очевидно извършването на финансови инспекции на общинските администрации следи за спазването и подпомага подобряването на бюджетната дисциплина на общините, което е в полза както на самите институции, така и на гражданите, чиито данъци участват в сформирането на държавните и местните бюджети.

Автор: Кремена ВАТЕВА

Подкрепата за Фондация „Съвременна плевенска медия“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Съвременна плевенска медия“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Подобни новини

Back to top button