БизнесОбществоПроизводствоСтраната

НСИ отчита ръст на БВП от 4.5% за първото тримесечие на годината

Статистиците правят уговорката, че информацията, на която се основават, е ограничена и непълна

През първото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 4.5% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 1.0% спрямо четвърто тримесечие на 2021 г. според експресната оценка на Националния статистически институт.

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели
за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация. Разработените експресни оценки за първото тримесечие на 2022 г. са подготвени в срок от 47 дни след отчетния период. Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки – стойностен обем в текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и темпове на прираст, получени от сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година.
Съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания НСИ ще подготви и публикува предварителни оценки за тримесечните данни за БВП за първото тримесечие на 2022 г. на 8 юни 2022 година, уточняват от НСИ.

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2022 г. БВП в номинално изражение достига 30.4 млрд. лв. Реализираната добавена стойност е 25.856 млрд. лв.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 86.5%, което в стойностно изражение възлиза на 26.311 млрд. лв. През първото тримесечие на 2022 г. бруто капиталообразуването е 4.812.9 млрд. лв. и заема 15.9% относителен дял в БВП.

Външнотърговското салдо е отрицателно като износът на стоки и услуги се увеличава с 11.8% годишно, а вносът – с 13.6%.

През първото тримесечие на 2022 г. спрямо предходното тримесечие БВП1 по сезонно изгладени данни нараства с 1.0%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.8%.
Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2022 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 1.7%.

Крайното потребление регистрира ръст от 6.6%, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 6.1% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни.

Подобни новини

Back to top button