ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Промени в наредби, финансови отчети и искания разглеждат на заседанията си комисиите в ОбС – Плевен

Ще се гледа и докладът, внесен от Временната комисия за проверка на управлението и стопанисването на предоставените за ползване общински  имоти на читалищата

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен се събират за заседание в петък и понеделник /20 и 23 май/. Заседанията се провеждат в Заседателната зала на Община Плевен по предварително изготвен график.

Редовното месечно заседание на Общинския съвет е на 26 май.

20 МАЙ /ПЕТЪК/

В петък заседават четири от постоянните комисии: ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“, ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“, ПК по „Стопанска политика и транспорт“ и ПК по „Бюджет и финансова политика“.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Свилен Трифонов заседава от 13,00 ч. в Заседателната зала. Комисията обсъди постъпило предложение за изменение на Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на общината. При анализ за съответствие на местните нормативни актове с тези от по-горен ранг е установено несъответствие на текстове в Наредбата с акт от по-висока степен и по-конкретно: Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.5 се забранява „извършването на религиозна агитация на обществени места на територията на община Плевен посредством разпространението на информационни материали“. Правата и задълженията, касаещи дейностите на религиозните общности са регламентирани в Закона за вероизповеданията, където подобно ограничение не фигурира. В тази връзка се предлага и отмяна на цитирания чл.4, ал.5.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Владислав Монов заседава от 14,00 ч. Дневният ред на комисията включва: Разглеждане на доклад от временната комисия за проверка на управлението и стопанисването на предоставените за ползване общински  имоти на читалищата в общината; Преписка от НЧ „Родолюбие – 2018“, гр. Плевен с искане за ползване на имот, съседен на читалищната сграда; Молба от живущите в бл. „Бреза“ в града за асфалтиране на околоблоковото пространство и изграждане на отводнителен канал към прилежащата площ; продажба на общински незастроен имот в гр. Славяново; др.

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател Христослав Михайлов започва заседанието си в 15,00 ч. Комисията ще се запознае с анализите за първото тримесечие на годината, представени от шестте общински дружества в Плевен. Финансови отчети към 31.03.2022 г. са внесли: ДКЦ II, ДКЦ III, „Инжстрой“ ЕООД, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД. Отчет за дейността си внася и Общинското предприятие „Управление на общински земи и гори“. Дневният ред на Стопанската комисия включва обсъждане и на поредно предложение за промяна в общинската транспортна схема, както и промяна в общинската Наредба №8 за реда за учредяване и упражняване правата на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков ще заседава от 16,00 ч. Финансовата комисия също ще разгледа представените за първото тримесечие на годината финансови анализи от шестте общински фирми. , представени от шестте общински дружества в Плевен. Ще бъде обсъдено и предложение за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг във връзка с изпълнението на проекта за обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова“.

23 МАЙ /ПОНЕДЕЛНИК/

В понеделник заседават пет от постоянните комисии – ПК по „Обществен ред и сигурност“, ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“, ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“, ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ и ПК по „Здравеопазване и социална политика“.

ПК по „Обществен ред и сигурност“ с председател Николай Маринов се събира от 13,00 ч. На този етап дневният ред на съветниците е в една точка – обсъждане на предложените промени в Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на общината. 

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател инж. Йордан Василев ще заседава от 13,30 ч. Комисията ще разгледа постъпило възражение от собственици и живущи в кв.1 по плана на град Плевен относно изменение на действащия Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване.

ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Йордан Грижов ще заседава от 15,00 ч. Предстои обсъждане на предложение за предоставяне право за ползване на стадион „Плевен“ на ОФК „Спартак Плевен“ във връзка с участието на клуба в първенството на Втора професионална футболна лига.

ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Цветелин Горанов заседава от 16,30 ч. в Заседателната зала. Комисията ще разгледа доклада, внесен от Временната комисия относно  проверка на управлението и стопанисването на предоставените за ползване общински  имоти на читалищата в общината. Ще бъде разгледана и преписка от НЧ „Родолюбие – 2018“ – гр. Плевен за ползване на имот, съседен на читалищната сграда, и искане за финансиране от СУ „Христо Ботев“, гр. Славяново.

ПК по „Здравеопазване и социална политика“ с председател доц. д-р Евгения Бързашка заседава от 17,00 ч. Здравната комисия ще обсъжда предложение за определяне представител на Община Плевен в комисия за изработване на Областна аптечна карта.

Всички предложения и преписки, включени в дневните редове на постоянните комисии за м. май, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец май 2022 г. – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-may-2022-g

Подобни новини

Back to top button