Общинска и държавна администрация

Промяна в общинската транспортна схема ще бъде обсъдена на сесия на местния парламент

С преразглеждане на седем решения на Общинския съвет в Плевен, върнати за ново обсъждане от Областния управител на област Плевен, ще започнат съветниците своята редовната сесия, която ще се проведе на 26 май, четвъртък, от 9 часа в Конферентната зала в сграда „Гена Димитрова” при предварителен дневен ред от 31 точки. Кметът Георг Спартански внася предложение за изменение на Наредба № 1 на Общинския съвет – за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на община Плевен. Ще бъдат приети годишните отчети и баланси за 2021 г. на търговските дружества с общинско участие, определен размерът на дивидента, дължим на Община Плевен от търговските дружества за 2021 г., и избрани експерт счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за 2022 година. Ще бъде разгледано предложение за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг за изпълнение на проект „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова“. Ще бъде обсъдена и промяна в общинската транспортна схема.

Подобни новини

Back to top button