ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Общински съвет – Плевен прегласува 7 свои решения, върнати от областния управител

Общински съвет – Плевен прегласува седем свои решения, върнатите от областния управител Иван Янчев. И седемте решения са приети от местния парламент на заседанието през м. април тази година, с тяхното прегласуване започна днешното редовното заседание на съветниците.

Преразгледано бе Решение №878, с което бяха направени промени в общинската Наредба №18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища. Решението е върнато с мотив за незаконосъобразност. „…По правило всеки нормативен документ се създава, за да урежда юридически факти, които влизат след влизането му в сила и преди отмяната му. Т.е. нормативните актове имат действие – за в бъдеще („ех nunc”). Поначало законите нямат обратно действие („ех tunc”) – предвид нормата на чл.14, ал.1 и 2 от Закона за нормативните актове. Няма спор, че обратно действие е налице, когато новият закон се прилага спрямо юридически факти, настъпили преди влизането му в сила, за да им се предаде нова правна оценка. В този случай се касае за въвеждане на нови/ завишаване на изисквания за придобиване право да бъде закупено едно жилище. Това би довело до положение, в което подадени преди измененията в Наредба №18 заявления (т.е намиращите се в „заварено положение”), вече няма да отговарят на изискванията“, се посочва в мотивите за наложеното вето от губернатора.

С мотив за незаконосъобразност са върнати и останалите шест решения: Решение №897 – за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, отредени за административно обслужване и подземни гаражи, в кв.715 по плана на гр. Плевен, чрез публичен търг; Решение №900 – за продажба на магазин №1, находящ се на бул. ”Г. Кочев” №13 в Плевен, чрез публичен търг; Решение №903, №904 и №905 – за одобряване на схеми за разполагане на преместваеми обекти по реда, провеждане на тръжна процедура и отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост; Решение №914 – за продажба на незастроен недвижим имот – частна общинска собственост по плана на гр. Плевен, отреден за обществено обслужване, чрез публичен търг. След повторното разглеждане Общинският съвет прегласува и седемте решения – Решение №878 за общинската Наредба №18 бе частично изменено, а останалите шест – прегласувани във вида от 26 април.

Подобни новини

Back to top button