ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Съветниците приеха годишните отчети и баланси за 2021 година на общинските фирми

Общинският съвет на Плевен прие годишните отчети и баланси за 2021 г. на търговските дружества с общинско участие. Със същото решение бе определен размер и на дивидента, дължим на Община Плевен от общинските фирми, приключили годината на печалба и регламентиран избор на експерт – счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на три от дружествата.

След кратък дебат и изслушване на управителя на „Паркстрой“ Дамянка Владимирова съветниците приеха финансовите отчети и баланси за 2021 г. на: „ДКЦ II – Плевен“ ЕООД; „ДКЦ III – Плевен“ ЕООД; „Тролейбусен транспорт“ ЕООД; „Инжстрой“ ЕООД; „Паркстрой“ ЕООД и фирма „Тибор“ ЕАД. Преди обсъждането на днешната сесия, финансовите справки бяха разгледани и одобрени и на заседание на Постоянната комисия по „Стопанска политика и транспорт“, която е вносител и на предложението.

С втора точка в същото решение Общинският съвет гласува управителните органи на посочените шест търговски дружества да бъдат освободени от отговорност, както следва:

  • Управителят на „ДКЦ II – Плевен“ – д-р Марияна Лазарова;
  • Управителят на „ДКЦ III – Плевен“ – д-р Николай Хинков;
  • Управителят на „Тролейбусен транспорт“ – инж. Ангел Несторов;
  • Управителят на фирма „Паркстрой“ – Дамянка Владимирова;
  • Управителите на „Инжстрой“ – Йордан Богословов и Пламен Петков;
  • Членовете на Съвета на директорите на „Тибор“ – Лидия Железарова, Борислав Борисов и Иво Дочев.

След продължителен дебат три от общинските фирми, приключили 2021 г. на печалба, бяха освободени от плащане в размер на 100% от дължимия дивидент за периода. Това са „ДКЦ II – Плевен“, „ДКЦ III – Плевен“ и „Паркстрой“, като техните управители се задължават да ползват освободения дивидент за закупуване на дълготрайни материални активи, необходими за осъществяване на основната икономическа дейност, за която са регистрирани и за извършване на строително-ремонтни работи. Всяко тримесечие те трябва да представят и отчет за начина на изразходване на средствата от освободения дивидент.

Управителните органи на три от общинските търговски дружества – „Тролейбусен транспорт“, „Инжстрой“ и „Тибор“, ще проведат конкурс за избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния си финансов отчет за 2022 г. В срок до 30 юли тези фирми следва да внесат в Общинския съвет протоколи от конкурсите, заедно със съответното предложение.

Крайното решение бе прието с 33 гласа „за“ и 6 „въздържал се“.

Подобни новини

Back to top button