ЗемеделиеСтраната

Над 24 млн. лева получиха земеделски стопани по мярка 11 „Биологично земеделие“

От Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) са изплатени 24 053 747,50 млн. лева на 1899 стопани по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за Кампания 2021 г.
В направление „Биологично растениевъдство“ 1876 стопани са получили средства в размер на 23 589 551 лева, а на 65 фермери са изплатени получиха общо 464 195 лева за биологично отглеждане на животни.
На 20 май от ДФЗ – РА е направено първото плащане по мярката в размер на 8,3 млн. лева, с което са подпомогнати 1 024 биопчелари.
От фонда припомнят, че един земеделски стопанин може да кандидатства и да получи подпомагане по повече от едно направление по мярка 11.
Подпомагането по мярка 11 „Биологично земеделие“ се предоставя под формата на годишно компенсаторно плащане към земеделски стопани, които доброволно са поели ангажимент по мярката. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25% – от националния бюджет.
Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са регламентирани в Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г.

Подобни новини

Back to top button