ЗемеделиеСтраната

53 проекта получиха над 9,4 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони

От Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) са наредили за плащане 9 425 189 лева по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.) за периода от 12 май 2022 г. до 27 май 2022 г. Подпомагане получават 53 бенефициери, като разпределението по мерки е, както следва:
– по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 1 170 040,80 лева по един проект;
– по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 137 763,79 лева по 5 проекта;
– по подмярка 4.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 1 476 449,41 лева по един проект;
– по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ са наредени 879 073,29 лева по 2 проекта;
– по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени 178 390,68 лева по един проект;
– по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 2 112 657,94 лева по 9 проекта;
– по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ са наредени 723 724,16 лева по един проект;
– по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ са наредени 128 864,23 лева по един проект;
– по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 655 993,63 лева по 11 проекта;
– по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 1 962 231,22 лева по 21 проекта.

Подобни новини

Back to top button