ЗдравеНаукаОбразование

Медицинският университет е домакин на лятна Академия по молекулярна патология

В петък и събота, 3 и 4 юни 2022 година, Медицинският университет в Плевен и Българският алианс за прецизирана и персонализирана медицина (БАППМ) продължават специалната си програма за обучение и повишаване на квалификацията на медицинските специалисти в области от прецизираната диагностика и персонализираната медицина, в която участват водещи учени и преподаватели от България и света, съобщават от Университета.
Двудневната Академия по молекулярна патология е на тема: „Патология на гърда – предизвикателства в диагностиката. Място на персонализираната медицина в диагностиката и терапията“. Събитието е в мултидисциплинарен формат с гост-лектор проф. д-р Тибор Тот – международно известен мамарен патолог, известен с научните си интереси в областта на теорията на „болния лоб” и прецизната патология на мамарния карцином. Проф. Тот ще представи клинични случаи, демонстриращи начин на растеж на карциноми на гърда, корелацията с молекулярни субтипове и образна находка, клиничното значение на тези фактори в светлината на персонализираната медицина.
Първата част на Академията е посветена на мултидисциплинарната гледна точка на съвременните образни и инструментални диагностични методи, включително вакуум аспирационна биопсия и нейното място в диагностиката и терапията на микрокалцификати и други лезии на гърдата.
Фокус на Академията са и новостите в класификацията на тумори на гърда по СЗО, стратификатори на риска за ЕR+, HER 2 негативни карциноми, както и споделяне на опит в геномното секвениране в клиничната практика, касаеща предиспозиция за рак на гърда и съвременни терапевтични стратегии за локално и системно лечение.
Вторият ден на Академията е посветен на мисията на БАППМ и МУ-Плевен да обучават специализантите по програмата за Центъра за следдипломно обучение. Ще бъдат покрити теми като нормална хистология на гърда, възрастови и физиологични вариации, епителни прилиферативни лезии без и с атипия. Участниците ще се запознаят с препоръките за добра практика за макроскопска обработка на материали от гърда, преценка на ефекта от проведена неоадювантна химиотерапия, морфологичните варианти на инвазивни карциноми, както и прогностични и предиктивни биомаркери. Фокус на Академията за обучение на специализанти ще бъдат и молекулярните подвидове карцином на гърда. Теоретичната част ще бъде демонстрирана със случаи от практиката с помощта на интерактивна интернет базирана система за дигитална микроскопия, като биопсичните казуси ще бъдат достъпни предварително за регистрираните участници.

Подобни новини

Back to top button