ОбществоПолитикаСвета

Европейският парламент активира процеса за промяна на Договорите за ЕС

•         ЕП призовава държавните и правителствени ръководители да създадат Конвент за преразглеждане на Договорите

•         Първи пакет от предложения за нова институционална структура на ЕС

•         Премахване на правото на вето, повече правомощия на ЕС в областта на здравеопазването, енергетиката, отбраната и социалните и икономическите политики

•         Пълно и пряко право на законодателна инициатива за Парламента и по-добра защита на основополагащите ценности

В четвъртък Парламентът прие резолюция, с която призовава Европейския съвет да се съгласи да започне процес на преразглеждане на Договорите за ЕС.

Предвид множеството текущи и неотдавнашни кризи, членовете на ЕП се възползваха от прерогативите си да призоват за изменение на Договорите чрез:реформиране на процедурите за гласуване в Съвета, за да се повиши капацитетът на Европейския съюз за действие, включително преминаване от гласуване с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство, в области като санкциите, т.нар. „клаузи за преход“, както и в случай на извънредна ситуация;адаптиране на правомощията на ЕС, по-специално в областта на здравеопазването и трансграничните заплахи за здравето, при завършването на енергийния съюз, основан на енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници и създаден в съответствие с международните споразумения за смекчаване на последиците от изменението на климата, както и в областта на отбраната и социалните и икономическите политики;гарантиране на пълното прилагане на Европейския стълб на социалните права и включване в Договорите на социалния напредък по член 9 от ДФЕС, свързан с протокол за социален напредък;укрепване на устойчивостта на икономиката на ЕС, като се обърне специално внимание на малките и средните предприятия и проверките на конкурентоспособността, и се насърчават инвестиции, насочени към справедливия, екологичния и цифровия преход;предоставяне на Парламента на правото да инициира, изменя или отменя законодателство, и на пълни права за съвместно вземане на решения относно бюджета на ЕС; иукрепване на процедурата за защита на ценностите, на които се основава ЕС, изясняване на установяването и последиците от нарушенията на основните ценности.

Резолюцията беше приета с 355 гласа „за“, 154 гласа „против“ и 48 гласа „въздържал се“, след дебат, проведен по-рано същия ден.

Следващи стъпки

Държавните и правителствените ръководители на 27-те държави членки ще могат да вземат решение за създаване на Конвент с обикновено мнозинство по време на Европейския съвет. Много членове на ЕП призоваха това да се случи при първа възможност, т.е. на срещата на върха на ЕС на 23-24 юни, за да се гарантира, че очакванията на гражданите ще бъдат оправдани и че резултатите от Конференцията за бъдещето на Европа ще бъдат добре използвани възможно най-скоро. Конвентът следва да включва членове на ЕП, комисари, членове на парламентите на държавите членки и лидери на ЕС.

Очаква се в средата на юни Европейската комисия да обяви как възнамерява да предприеме последващи действия във връзка с Конференцията. Комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент (AFCO) ще продължи да работи по промените, които Парламентът ще се стреми да внесе в Договорите, в очакване на Конвента.

Подобни новини

Back to top button