БизнесОбществоОбщинска и държавна администрацияУслуги

Представиха изпълненото по Водния цикъл на заключителна пресконференция

Заключителна пресконференция по проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” се проведе на 9 юни 2022 г. в Заседателната зала на Община Плевен. Присъстваха заместник-кметовете на Община Плевен Милен Яков и арх. Невяна Иванчева, заместник-кметът на Община Долна Митрополия Цецо Андрейски, инж. Климент Тодоров – управител на ВиК – Плевен – асоцииран партньор по проекта, част от екипите на двете общини, представители на фирми изпълнители, медии.

Координаторът на проекта Камелия Горненска представи презентация за отделните етапи от реализацията на проекта, постигнатите общи и специфични цели, конкретните резултати и дългосрочните ефекти от осъществяването на дейностите. На присъстващите беше показано и специално изработено DVD, визуализиращо основните стъпки от изпълнението на петте обекта по проекта.

Проектът „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” се реализира в партньорство от двете общини с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния фонд. „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” BG16M1OP002-1.006-000, се осъществява чрез АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г. Неговата обща  стойност е 117 150 300, 52 лв., от които безвъзмездната финансова помощ възлиза на 87 911 636, 37 млн. лв. В рамките на проекта бяха изпълнени и въведени в експлоатация обектите: „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Долна Митрополия и довеждащ колектор до ПСОВ”; „Изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап IА“; „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап І)”; „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап І)”, „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ за група населени места в общините Плевен – Долна Митрополия”.

Подобни новини

Back to top button