КултураНаукаОбразование

Ръководството на МУ – Плевен отчете първата година от мандата си на управление

На отчетно общо събрание на Медицински университет – Плевен, проведено в зала „Матнум“ на Втора клинична база на 9 юни 2022 г., Академичното ръководство на висшето училище отчете първата година от мандата си на управление. В дневния ред на заседанието делегатите трябваше да актуализират състава на мандатната комисия, на академичния съвет, както и да приемат отчета на Ръководството и на Контролния съвет, също и предложенията за промени в правилника за устройството и дейността на висшето училище.

В отчета си за изминалата първа година от управлението на новото ръководство ректорът проф. д-р Добромир Димитров наблегна на положителните промени, на постиженията и успехите в основните направления на дейност на Университета.

В образователната сфера, проф. Димитров очерта най-високата стратегическа цел, която стои пред Ръководството на МУ-Плевен – разкриване на ново основно звено в структурата на висшето училище – пети Факултет по ветеринарна медицина, чрез изграждане на нов учебен корпус и разкриване на специалност „Ветеринарна медицина“. По отношение на разширяване на портфолиото от предлагани специалности предстои въвеждане на обучение по специалностите „Телемедицина“ и „Авиационен парамедик“ по хибридни програми с Висшето училище за телекомуникации и пощи (ВУТП) и Висшето военно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия. Подписани са и меморандуми за сътрудничество с цел разработане на интердисциплинарни хибридни учебни програми с Технически университет – Габрово и Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Паралелно с това, целогодишната активна кандидатстудентска кампания отбелязва рекорден брой кандидат-студенти от 2010 г. насам – 874 зрелостници за специланостите „Медицина“ и „Фармация“ за прием 2021. За пореден път МУ-Плевен се доказа като привлекателно и предпочитано място за обучение и за изключително висок брой чуждестранни студенти – 712 чуждестранни  кандидати от 80 държави подадоха своите документи. От тях приети в англоезичен курс на обучение по медицина са 368 чуждестранни студенти от 29 държави. Иновативният облик на висшето училище през изминалата година бе надграден с откриването на Ресусцитационен център за обучение в областта на спешните и реанимационни състояния, както и на инсталация за холограмни изображения.

Относно прием 2022 за първи път в балообразуването за магистърските специалности „Медицина“ и „Фармация“ влиза оценката от ДЗИ по български език и литература, заедно с утроените оценки от изпитите по биология и химия.

В научноизследователската дейност МУ-Плевен е на 11-то място от всички 46 регистрирани институции и на 9-то от 29 висши учебни заведения по качени в Българския портал за отворена наука пълнотекстови публикации. Университетът е включен в Националния план за възстановяване и устойчивост като висше училище с потенциал да стане изследователски университет. Тенденцията за растеж на цитируемостта се запазва и през 2021 г., както и се наблюдава устойчиво възходящо развитие по количество и качество на международно видимата научна продукция.

През отчетния период продължи академичното развитие и израстване на преподавателския състав – успешно бяха защитени 14 дисертационни труда за придобиване на ОНС „Доктор“; проведени са 33 конкурсни процедури, от които 20 за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“, 11 – за заемане на академичната длъжност „Доцент“ и 2 – за заемане на академичната длъжност „Професор“.

Професор Димитров подчерта значението на факта, че членовете на академичния състав на МУ-Плевен продължиха активно да участват в разработването и реализирането на множество научни и образователни проекти на национално и международно ниво, част от които са съфинансирани от Европейските фондове, други – от Фонд „Научни изследвания“. Проектът „Механизми на модулиране на имунния отговор в тумора и неговата микросреда за  дефиниране на прогностични групи и оптимизиране на лечебния алгоритъм при пациенти с карцином на маточната шийка“, разработен от екип от учени на Медицински университет – Плевен и университетски болници в Плевен и София, се класира сред деветте одобрени в направление „Медицински фундаментални науки“.

Високите резултати в образователната и научноизследователската дейност донесоха на МУ-Плевен престижни отличия и награди през изминалата една година. Екип на МУ-Плевен спечели престижното първо място в конкурс на „Капитал“ за иновации в здравеопазването по време на годишната конференция „Иновации и добри практики в здравния сектор“. Награденият проект е на тема: „Вакуум-асистирана биопсия – иновативен подход за диагностика на заболявания на млечната жлеза“, който се реализира в Лабораторията за стереотактични вакуум аспирационни биопсии към Центъра за компетентност. Друго важно отличие за внедрени иновативни технологии за 2021 година бе присъдено на МУ-Плевен от предаването „На фокус“ на Зетра ТВ. Петокурсникът Илия Михайлов от специалност „Медицина“ спечели престижното Второ място в категория „Здравеопазване“ на годишното състезание Студент на годината 2021.

Ректорът проф. Димитров подчерта, че за академичната общност е огромна чест, че на 8 април 2022 г. лично Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков официално откри Центъра за компетентност „Леонардо да Винчи“. Министър Денков и официалните гости разгледаха изградената високотехнологична инфраструктура на Центъра за компетентност и се запознаха с учените и изследователите в новоразкритите лаборатории: лаборатория по геномна медицина и прецизна онкология, лаборатория по прецизна патология с приложение на методи на телепатология, морфометрия и телемедицина; лаборатория за 3D принтиране, моделиране и анализ и лаборатория за изследване и обучение в среда на виртуална реалност VR. Академик Денков отбеляза, че изградените лаборатории са на изключително високо европейско, дори световно ниво, а Центърът е уникален за България в направленията, по които работи.    На финала на представянето на отчетния доклад на Ръководството, проф. Димитров подчерта, че въпреки кризите, предизвикателствата и изпитанията, МУ-Плевен доказа, че е адаптивен и способен да поддържа устойчиво и трайно развитие. А успехите и постиженията са плод на екипна работа, затова той благодари на цялата академична общност, на ръководителите на основните направления и структурни звена, на преподавателите, на студентите и на администрацията за вложените усилия и енергия.

Подобни новини

Back to top button