ЗдравеСоциалниСтраната

Хората с увреждания от 1 юли трябва да се обръщат към здравната каса за отпускане и ремонт на помощни средства

Съгласно разпоредбата на чл.73, ал.1 от ЗХУ, хората с увреждания имат право на
Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, определени индивидуално с медицински документ, издаден от лекарска експертна комисия – ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК, въз основа на конкретните им нужди. Считано от 1 юли 2022 година Районната здравно-осигурителна каса (РЗОК) в Плевен/НЗОК поема администрирането и контрола на договорите с търговците предоставящи ПСПСМИ, одобряването на заявленията за предоставяне на ПСПСМИ, както и ремонтните дейности.
Предписаните ПСПСМИ с протокол/решение от лекарска експертна комисия – ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК ще се подават по електронен път към информационната система на НЗОК, ведно с попълнено заявление от лицето с увреждане/упълномощеното лице за съгласие с предписаните ПСПСМИ и необходимостта от предоставянето им.
Заявления за отпускане на ПСПМИ ще могат да се подават и на хартия при невъзможност за подаване чрез информационната база данни на ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК поради технически причини, лично/чрез упълномощено лице до директора на РЗОК-Плевен или с писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор.
Експертна комисия в РЗОК-Плевен ще разглежда заявления за отпускане на ПСПСМИ на обща стойност до 1000 лева. Заявления за отпускане на ПСПСМИ на обща стойност равна или по-висока от 1000 лева ще се обработват в ЦУ на НЗОК.
Започналите и неприключили до 30 юни 2022 г. производства за предоставяне на целеви помощи по чл.72, т.1 (отм.) от ЗХУ, включително плащанията, се довършват при досегашните условия и ред.
НЗОК/РЗОК-Плевен заплаща за предоставените на хора с увреждания ПСПСМИ, в това число за тяхното изработване и ремонт, съобразно медицинските документи на лицата, издадени преди 1 юли 2022 г., до изтичане на сроковете, за които се отнасят медицинските документи.
Лицата, които към 1юли 2022 г. имат издаден медицински документ по чл.73, ал.1 от ЗХУ, но същият не определя индивидуално ПСПСМИ за лицето съобразно утвърдената от НЗОК спецификация (списък), могат да упражнят правото си да получат ПСПСМИ след индивидуалното им определяне от ЛКК/ТЕЛК или НЕЛК, издала документа, и подаване на заявление до директора на РЗОК.
От понеделник, 20.06.2022 година, в РЗОК започва процесът по прием на документи и сключване на договори за предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, в това число – изработване и ремонт, заплащани/доплащани от Националната здравноосигурителна каса, с лицата вписани в регистъра по чл.88, ал.1 от ЗХУ, чиито търговски обекти са разкрити на територията на РЗОК-Плевен.

Подобни новини

Back to top button