БизнесЕкологияКлиматТехнологии

Съветниците ще разгледат предложения за фотоволтаични системи

Едно от трите е на СУ "Иван Вазов"

Предложения, свързани с изграждане и присъединяване на фотоволтаични системи в три населени места на територията на община Плевен, са постъпили за обсъждане този месец в Общинския съвет.

„Първото предложение е във връзка с инвестиционно намерение на СУ „Иван Вазов“ – Плевен, останалите две са за изграждане на абонатни отклонения за присъединяване на фотоволтаични електроцентрали съответно в селата Пелишат и Мечка. И трите ще бъдат разгледани от колегите в Постоянната комисия по „Устройство на територията, екология, земеделие и гори“, информира Мартин Митев, председател на местния парламент.

Във връзка със заявление за издаване на скица – виза за проучване и проектиране от СУ „Иван Вазов” е заявено инвестиционно намерение за проектиране и изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху покривите на съществуващите сгради към училището. Сградите и прилежащия имот са публична общинска собственост, предоставени са безвъзмездно за управление на училището и е необходимо да се даде съгласие от Общинския съвет. Целта на изграждането на фотоволтаична централа е да бъде обезпечена част от необходимата ел. енергия за поддържане на оптимални условия и благоприятен микроклимат в сградите на училището. Предвидената инвестиция е обоснована с повишените цени на електроенергията и тенденцията за използване на ресурси от екологични и възобновяеми енергийни източници.

Второто предложение касае даване на съгласие за изграждане на абонатно отклонение за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 70.525kW по плана на с. Пелишат. Третото е идентично – за имот в с. Мечка. И пред двата имота има изградена въздушна мрежа ниско напрежение собственост на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД, която няма достатъчен капацитет да поеме произведената електрическа енергия. Съгласно становище от електроразпределителното дружество присъединяването на обектите следва се осъществи към съответното табло в съответното населено място.

На основание Закона за енергетиката лицата, които изграждат или експлоатират енергийните обекти, имат право безвъзмездно да използват мостове, пътища, улици, тротоари и друга инфраструктура – публична собственост, с изключение на поземлени имоти в горски територии, за изграждане, прокарване, скачване, преминаване и поддържане на линейни енергийни обекти, като осигуряват техническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети. В случаите с Пелишат и Мечка става дума за производители на ел. енергия.

Подобни новини

Back to top button