Водещи новиниНаукаСтранатаТехнологии

Научните институти в района – в основата на изграждането на Северозападния междууниверситетски кампус и технологичен парк в Плевен

В ден, наситен със събития, Плевен се превърна в притегателен център за учени, представители на бизнеса, публичните институции и местната власт с фокус развитието на зелените региони и индустриите за здравословен живот. Регионалният форум „Развитието на зелените региони и индустриите за здравословен живот“, иницииран от Северозападния иновационен център „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ и областния управител на Плевен беше едно от събитията, в които учените от Селскостопанската академия привлякоха вниманието на обществеността не само с актуални проблеми, но със значими проектни перспективи за развитието на Плевен и региона. Изключителен интерес предизвика презентацията на професор д-р Наталия Георгиева – научен секретар на Иновационния център, която представи проекти за изграждане на Северозападен междууниверситетски кампус и технологичен парк в Плевен. Акцентът бе на специализираните звена в сферата на аграрните науки, биотехнологиите, биоразнообразието, биоресурсите и опазването на околната среда. Професор Георгиева благодари и на участващите във форума партньори от Университета по хранителни технологии в Пловдив, от Биологическия факултет на Софийски университет и Института по инженерна химия на БАН. Форумът насочи вниманието към необходимите реформи в науката и висшето образование, в контекст на възможностите и постиженията на дългогодишната дейност на четирите института на Селскостопанска академия в региона, участващи във форума: Института по лозарство и винарство и Института по фуражните култури в Плевен, Института по царевицата в Кнежа и Института по планинско животновъдство и земеделие в Троян, които се предвижда да станат ядра на иновативни регионални клъстери.
Представянето на проектните перспективи за развитието на научноиновационни центрове и специализиран междууниверситетски кампус за обучение на студенти не се изчерпи с презентационни послания. Много конструктивни бяха работните срещи на учените от Институтите на ССА с партньорите от Университета по хранителни технологии: доц. д-р Христо Спасов – заместник ректор и професор д-р инж. Десислав Балев – декан на „Технологичен факултет“. В още по-широк състав беше срещата с професор д.н. Александър Георгиев – представител на Института по инженерна химия на БАН – един от първите институти, станали членове на Северозападния иновационен център, оценявайки перспективата на интердисциплинарния подход в научните изследвания и взаимовръзката им с бизнеса и социалната практика. Обсъдиха се предложенията на професор д.н. инж. Георгиев за развитието на технологичния лабораторен комплекс „Енергийни ресурси и съвременни енергийни системи“ в Плевен, както и възможностите за откриването на нови специалности за обучение на студенти по „алтернативни енергийни източници“, в което се включиха и преподаватели от ВВВУ „Г. Бенковски“.

В отделна работна среща на учените от институтите на Селскостопанска академия с преподаватели от Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“ – доц. д-р инж. Мартин Камбушев и доц. д-р инж. Тенчо Костов, бяха обсъдени предстоящи проекти, свързани с използването на дронове за по-добро решаване на различни специфични задачи в областта на селското и горското стопанство, с конкретизирани намерения за бъдещо сътрудничество в търсене и прилагане на иновативни решения, които могат да подпомогнат развитието на Северозападния регион.
Логичен завършeк на богатия с конструктивни срещи и партньорства ден беше отчетното събрание на Северозападния иновационен център „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“. На него се обсъдиха стратегическите перспективи и конкретните задачи за участието на иновационния център в процеса на подготовка на комплекса от проекти за изграждането на Северозападен междууниверситетски кампус и технологичен парк в Плевен. Предпоставка за разширяване на научноизследователския иновативен капацитет на сдружението е изборът за членове на експертния научен съвет на: проф. д-р Наталия Георгиева, проф. д.н. инж. Александър Георгиев, проф. д-р Ивелина Николова, доц. д-р Димитър Димитров и доц. д-р Валентин Косев.
Северозападният иновационен център се превръща все повече в притегателен център не само за предприятията с висок иновативен потенциал в региона, но и за общините от Северозападния район. Включването на община Троян като член на сдружението е доказателство за съпричастността на местната власт в региона към процеса на създаване на работещи партньорства между науката, бизнеса и местната власт, в полза на развитието на регионалната икономика. Проектната готовност и високият научен потенциал на екипите на Центъра, както и подкрепата на представителите на бизнеса, на местните и регионални власти, са основание за превръщане в реалност на интеграцията между образованието, науката и бизнеса в Плевен и Северозападния планов район. Синхронизирането на стратегическите приоритети и практическото осъществяване на комплекса от иновативни проекти в предстоящата мащабна дейност, свързана с процеса на изграждането на Северозападния междууниверситетски кампус и технологичен парк, с активното участие на всички заинтересовани страни, са предпоставка за постигане на конкурентноспособен и устойчив икономически растеж на Плевен и Северозападния район.

Пресцентър на Северозападен иновационен център „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“

Подобни новини

Back to top button