БизнесОбщинска и държавна администрация

Създава се Местна инициативна група „Пордим – Плевен“

Целта е устойчиво развитие на посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на живеещите в селските райони от двете общини

Администрацията на Община Пордим обявява намерението си да кандидатства по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР), като Водещ партньор за учредяване на Местна инициативна група – МИГ „Пордим – Плевен“.
Във връзка с това Кметът на Община Пордим Детелин Василев, кани представители на нестопанския сектор – НПО, читалища, физически лица, на стопанския сектор – фирми, кооперации, земеделски производители, занаятчии, както и всички заинтересовани лица от местната общност, да участват в информационна среща, която ще се проведе на 27.06.2022 година, понеделник, от 10 часа в Пордим – Заседателна зала на Община Пордим, ул. “Иван Божинов” № 1 и от 14 часа в Кметство Славяново, ул. „Маршал Толбухин“ № 4.
На срещата ще бъде оповестено намерението за формиране на местно партньорство между Община Пордим и Община Плевен, да се разяснят целите и приоритетите му, възможностите за кандидатстване, ползите от партньорството.
Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., посредством мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ финансира създаването на местни инициативни групи и Стратегии за водено от общностите местно развитие, които обхващат не само селски, но и градски ареали, извън строителните граници на град с население над 30 000 жители.
Местните инициативни групи се създават съгласно Програмата за развитие на селските райони, за разработването и прилагането на Стратегии за местно развитие (СМР). Те са неправителствени организации, които включват в състава си публични, бизнес и граждански организации, действащи на територията. МИГ обединява местните действащи лица около споделени идеи за развитие, засилва диалога и сътрудничеството в селските райони. Тя действа като агенция за развитие, която управлява и прилага стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), като организира и провежда приеми и оценки на проекти по стратегията, подготвени и подадени от организации и физически лица с адрес на управление или постоянен адрес на територията на МИГ.
Община Пордим е постигнала договореност за създаване на Местна инициативна група на територията на Община Плевен (без териториалните граници на град Плевен) с териториите на всички останали населени места и Община Пордим с всички населени места.
В настоящия програмен период 2021-2027 г., вече формирания МИГ, ще има възможност да кандидатства и изпълни подготвителна мярка – 19.1 със срок 6 месеца и със следните дейности:
популяризиране на процеса на разработка на стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР);
– обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
– проучвания и анализи на територията;
– подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР), включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
– координация на изпълнението на подготвителните дейности.
Стратегиите за водено от общностите местно развитие целят устойчиво развитие на селските райони посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.
Минималният размер на бюджета за прилагането на една стратегия, финансирана само от ПРСР е в размер на 3 млн. евро. При включване на още оперативни програми като ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ Стратегията на МИГ може да достигне до над 8 млн. лева. Това е един допълнителен финансов ресурс, който ще бъде на разположение на бенефициентите от територията на МИГ – територията на 19-те населени места от Община Плевен и Община Пордим.

Подобни новини

Back to top button