Общинска и държавна администрацияПолитикаПроблеми

Съветниците ще обсъждат изграждането и присъединяването на три фотоволтаични централи

Общинският съвет в Плевен се събира за редовно заседание в четвъртък – 30 юни, от 9 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на сесията включва 28 предложения, разгледани предварително на заседания и на постоянните комисии. Сесията на Общинския съвет ще се излъчва в реално време на интернет страницата на институцията: https://obs.pleven.bg/.
Юнското заседание ще започне с обсъждане на промени в Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен. Предложените изменения касаят текстове, регламентиращи таксите и цените на услуги за посещение на детски ясли и детски градини. Според приетите изменения в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), таксата за ползване на детски ясли и градини е отменена. Измененията са в сила от 1 април 2022 година. Това налага да бъдат приети и изменения в общинската Наредба №17 като подзаконов нормативен акт, който следва да бъде приведен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.
Този месец съветниците ще коментират промяна и в плана на разчета за капиталовите разходи на Община Плевен за 2022 г. по обекти, изпълнявани по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“ ОПОС 2014 – 2022. За обсъждане влиза и предложение за изменение на Решение №626 от 29.07.2021 г. на местния парламент за отпускане на заем от Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ. С въпросното решение е дадено съгласие Общината да сключи договор за кредит с ФЛАГ, по силата на който да бъде поет краткосрочен общински дълг за реализация на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ (ОПРР). В изпълнение на взетото решение е сключен Договор за кредит в размер на 2 300 547,00 лв., със срок за усвояване до 31.03.2022 г. и издължаване на главницата по кредита до 25.08.2022 г. Към настоящия момент от разрешения кредит са усвоени 2 300 547,00 лв.
Четвърта точка в предварителния дневен ред на заседанието е предложение за разпределение на средствата за подпомагане на младежките инициативи и включването им в Календар за младежките дейности на Община Плевен през 2022 г. Общата сума, предвидена в общинския бюджет за текущата година за тази цел е в размер на 10 000 лв. Сред предложените инициативи в Календара са: Лятно училище за първа помощ и пътна безопасност; Инициатива под наслов „Нова гора” и тематична арт работилница; Фотоизложба и фестивал „Плевен – място за култура и туризъм”; Организиране на Телерик академия; Дискусия с участието на учениците 5 – 12 клас с представител на специализиран сектор „Киберсигурност”.
През юни местният парламент ще разгледат и три предложения, свързани с изграждане и присъединяване на фотоволтаични системи в населени места на територията на община Плевен. Първото предложение е във връзка с инвестиционно намерение на СУ „Иван Вазов“ – Плевен, останалите две са за изграждане на абонатни отклонения за присъединяване на фотоволтаични електроцентрали съответно в селата Пелишат и Мечка.
Предстоящата сесия включва още: Обсъждане на предложение за прекратяване на съсобственост върху недвижими имот между Държавата и Община Плевен чрез изкупуване частта на Държавата, представляваща 1 029 кв.м. идеални части от незастроен поземлен имот, целия с площ 11 229 кв.м., с административен адрес: с. Брестовец; Предложения за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост; Приемане на схема за разполагане на три механични паркинг бариери и 15 бетонови цветарници в прилежащата площ на жск „Братя Миладинови“, ул. „Васил Априлов“ №19, по плана на гр. Плевен; Приемане на схема за разполагане на кабинка за охрана и паркинг бариери за осъществяване на контрол на достъпа до общински паркинг на ул. „Димитър Константинов“.
Всички предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието на 30 юни, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-30062022-g.

Подобни новини

Back to top button