БизнесОбщинска и държавна администрация

Левски и Сухиндол учредиха Местна инициативна група по Стратегия за „Водено от общностите местно развитие“

В сряда, 6 юли 2022 година се проведе учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Левски-Сухиндол“, съобщават от общинската администрация в Левски.
Сдружението е формат на публично-частно партньорство на местно ниво между представители на публичния сектор, представители на стопанския сектор и представители на нестопанския сектор. То има за цел подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие на територията на общините Левски и Сухиндол.
В събранието участваха кметът на Община Левски Любка Александрова и кметът на Община Сухиндол Пламен Чернев, неправителствени организации и читалища, фирми, кооперации и земеделски производители от двете общини.
За председател на Сдружението учредителите избраха Любка Александрова, кмет на Община Левски.

Целта на учредяването на Сдружение „Местна инициативна група Левски-Сухиндол“ е създаване на местно партньорство на територията на общините Левски и Сухиндол за подготовка и реализиране на Стратегия за „Водено от общностите местно развитие“. Сдружението е доброволна, неправителствена, политически необвързана организация, учредена като юридическо лице с нестопанска цел в съответствие с разпоредбите на Закона за осъществяване на дейност в обществена полза. Местната инициативна група управлява и прилага стратегия за ВОМР, като организира и провежда приеми и оценки на проекти по стратегията, подготвени и подадени от организации и физически лица с адрес на управление или постоянен адрес на територията на МИГ. Това е един допълнителен финансов ресурс, който ще бъде на разположение на бенефициерите от територията на МИГ-а – цялата община Левски и цялата община Сухиндол.

Подобни новини

Back to top button