Граждани за прозрачно управлениеОбществоОбщинска и държавна администрация

Милен Дулев, кмет на Белене: Общинската администрация отговаря на жалби и запитвания на граждани своевременно

Това интервю е направено в изпълнение на проекта на Фондация „Съвременна плевенска медия“ (ФСПМ) „Граждани за прозрачно местно управление в област Плевен“, целящ да информира обществеността в региона за работата и проблемите на местната власт по прилагането на Закона за обществените поръчки и с мерките, предприети с оглед повишаване на прозрачността и почтеността на 11-те общини в областта.

– Господин Дулев, осигурявате ли в Общината пълен достъп до информация за процесите на управление, включително на обществените поръчки?

– При управлението на Община Белене кметът, ръководството и общинска администрация са си поставили за цел прозрачност и отчетност във всички сфери и процеси на управление на Община Белене. Достъпът до исканата информация зависи и се определя от нейното естество.

Редовно в общинския вестник „Дунавски новини“ се публикуват материали

Чрез тях гражданите се запознават с дейността на Общинското ръководство и работата, свързана с реализирането на различни програми. На интернет страницата ни също се публикува текуща информация. Що се отнася до информацията за провежданите обществени поръчки, всеки заинтересован гражданин може да получи такава посредством осигурения достъп в интернет сайта на Община Белене до профила на купувача, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП. Допълнителна информация може да се получи и по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)

– Получавате ли много запитвания на основание Закона за достъп до обществена информация от страна на граждани от местната общност, а и такива извън нея?

– Запитванията са основно от неправителствени организации и фондации. За 2021 г. сме получили 17 запитвания на основание ЗДОИ. Основно запитванията касаят подготовката и провеждането на различен вид избори – парламентарни, президентски и местни, за използваните външни процесуални услуги, въпроси по дейността на общинската администрация и такива, свързани със справянето с бездомните кучета.

Общинската администрация отговаря в рамките на сроковете, предвидени в Закона

за достъп до обществена информация.

Публикувате ли редовно финансови отчети за работата на общината? Имате ли обратна връзка от гражданите по отношение на финансовите въпроси?

– Съгласно чл.133 (4) и чл. 137(6) от Закона за публичните финанси кметът е задължен да организира публикуването на финансовите отчети на общината на интернет страницата на Община Белене. Това се прави редовно и информацията е достъпна за всички граждани. Единствената обратна връзка относно финансовите отчети от гражданите на Община Белене за сега се отнася до мнения и въпроси изказани по време на публичните обсъждания на отчета на общинския бюджет. Те се организират съгласно чл. 140 (4) от председателя на Общински съвет Белене.

Предоставя ли общинската администрация услуги онлайн и колко на брой са те? Какъв е опитът Ви в тази област? Увеличава ли се ползването им от гражданите, имат ли забележки, допълнителни искания и изисквания?

– Да, Община Белене предоставя административни услуги онлайн посредством електронния портал EGOV.BG на Министерството на електронното управление, в момента те са 112 на брой. Поради проблеми, свързани с работата на самия електронен портал и все още разработването му, касаещо плащането на услугите, малко хора засега се възползват от тази услуга.

По какъв начин осигурявате възможност на уязвими групи граждани да получат достъп до необходимите за тях услуги?

– До административната сграда на Община Белене е осигурен достъп за трудно подвижни хора посредством изградена рампа за придвижване. Общинската администрация оказва помощ при попълването на необходимите документи на гражданите.

Отношението между гражданите и общинската администрация е регламентирано в „Хартата на клиента на Община Белене“

и във „Вътрешните правила на организация и реда на административно обслужване на Община Белене“. Те са публикувани на сайта на Община Белене в раздел „Административно обслужване“. В допълнение на това и за улеснение на гражданите от уязвимите групи и не само на тях, в сайта на Община Белене в раздел електронни услуги е направена връзка към сайта на Административния регистър. Там може да се намери информация за необходимите придружаващи документи, да се изтеглят образците за предварително попълване на различните заявления за определена услуга, а така също стойността на услугата и сроковете за нейното предоставяне.

За улеснение на незрящите хора в сайта на Община Белене е направена връзка към приложение, което те могат да използват

за да се запознаят с информацията, публикувана там.

Отговаря ли администрацията навреме на запитвания и жалби? От какви въпроси гражданите се вълнуват най-често?

– Общинската администрация отговаря на запитвания на граждани и жалби своевременно. Жалбите се завеждат в деловодството на Община Белене и се разпределят според тяхното естество към началник отделите за проверки и отговори.

Жалбите са основно на тема междусъседски отношения, нарушение на обществения ред, незаконни постройки

и др. Въпросите, вълнуващи най-често гражданите, са за чистотата на града, бездомните животни и спазването на обществения ред.

Получавате ли обратна връзка от гражданите по отношение на бързина и ефективност на работата на администрацията?

– Съобразно „Вътрешните правила на организация и реда на административно обслужване“ и „Хартата на клиента“, общинската администрация в Белене използва следните средства за събиране на информация и обратна връзка и за измерване ефикасността и удовлетвореността на потребителите на административни услуги:

  • Кутия за жалби, сигнали и предложения – намира се в Центъра за административно обслужване (ЦАО).
  • Книга за мнения и предложения
  • Сигнали, жалби, предложения и мнения за качеството на административното обслужване, подадени по поща, електронна поща или лично в ЦАО

На сайта на Община Белене в раздел Услуги – Административни услуги е публикуван образец на

Анкетна карта, която всеки желаещ може да изтегли, попълни и изпрати по поща, електронна поща или лично да постави в кутията в ЦАО

Всяка година се изготвя Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите в Общинска администрация град Белене. Съгласно разпоредбите на чл.24, ал. 8 „Вътрешните правила на организация и реда на административно обслужване“ се публикува на сайта на Община Белене (раздел Услуги – Административни услуги).

Успявате ли да мотивира служителите си да подобряват своята работа?

– Общинското ръководство поощрява и подкрепя желанието и стремежа на своите служители да се развиват и повишават своята професионална квалификация посредством участията им в обучения организирани от НСОРБ, семинари, срещи за обмяна на опит между различни общински администрации и др. форми на обучение. За подобряване на екипната работата между различните звена и отдели на общинската администрация, ръководството организира и тиймбилдинги. Във „Вътрешните правила за работната заплата в община Белене“ са определени начина и случаите, в които служителите получават допълнително възнаграждение за постигнати резултати.

– Възползват ли се гражданите от правото си да присъстват на заседания на Общинския съвет? Поставят ли въпроси на тях?

– Гражданите имат правото да присъстват на заседанията на постоянните комисии, да правят предложения и да изразяват становища по обсъжданите въпроси, както и да присъстват на заседанията на Общинския съвет. Всички тези права са регламентирани в Закона за местното самоуправление и местната администрация и в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 година. Въпреки това много рядко гражданите се възползват от това си право, предпочитат да поставят въпроси посредством общинските съветници, считайки, че по този начин ще им бъде отговорено най-изчерпателно. Присъствието на граждани, неправителствени организации и частни фирми на заседания на Общински съвет Белене се осъществява, главно ако се разискват въпроси и предложения, касаещи ги лично.

– Участват ли гражданите в обществени обсъждания? Какви са последиците от това участие при вземането на решения?

– При организираните обществени осъждания на проекта на бюджета на Община Белене и неговото отчитане, се наблюдава малко участие от граждани. Направените от тях предложения се записват в протокола от обсъждането и се предоставят за разглеждане от Общинския съвет. Той е органът, който решава дали те са целесъобразни и дали ще бъдат взети предвид при окончателното гласуване. Като цяло, все още се наблюдава слабо участие и заинтересованост на гражданите на Община Белене в такива обществени обсъждания.

– Какви мерки се предприемат за борба с корупцията и предотвратяване конфликта на интереси?

– За борба с корупцията има утвърдени „Вътрешни правила за антикорупционни процедури в Община Белене“, с които всеки новопостъпил служител се запознава и удостоверява това с подписа си. Всяка година всички служители от общинската администрация Белене в сроковете, предвидени в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото наследство (ЗПКОНПИ) подават декларации за имущество и интереси по ЗПКОНПИ. Независимо от това, при участие на служители в комисии по оценка на оферти, те отново попълват декларации за липса на конфликт на интереси, съгласно Закона за обществените поръчки.

На сайта на Община Белене, в началната страница има икона и

линк към сайта на Националния съвет по антикорупционни политики

където всеки може да се запознае с нормативните документи и може да подаде сигнал за корупция или конфликт на интереси.

Интервюто взе: Виолета Кръстева

Подкрепата за Фондация „Съвременна плевенска медия“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Съвременна плевенска медия“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Подобни новини

Back to top button