ЗабавленияОбщинска и държавна администрацияСемейство

Обсъжда се използването на скари и барбекюта в междублоковите пространства

Постоянните комисии в Общинския съвет в Плевен ще заседават следващата седмица в два поредни дни – на 25 и 26 юли, понеделник и вторник, в Заседателната зала на Община Плевен по предварително изготвен график.
25 юли, понеделник
ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ заседава от 13:30 часа. Комисията ще разгледа предложение за изменение на Решение №877 от 26 април тази година и еднократно финансово подпомагане на дейността на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Спортен клуб по триатлон „Борислав Доков“ – Плевен. На вниманието на съветниците ще стои и заявление от Ивайло Пондев – председател на АКСК „Плевен Рейсим Тим“ с представен план за дейност, както и отговор от кмета на Община Плевен по внесена преписка от клуба. Точка в дневния ред е и заявление от Управителния съвет на ОФК „Спартак Плевен“ за безвъзмездно предоставяне на помощен терен за нуждите на детско – юношеската школа.
ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ заседава от 14 часа по дневен ред от 26 точки. Комисията ще обсъжда: Промяна в решение на Общинския съвет за одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от общинските горски територии; Предложение за решение във връзка с почистване от дървесина и храстова растителност на части от поземлени имоти – частна общинска собственост, чрез провеждане на публични търгове за продажба на наличната дървесина; Приемане на схема за разполагане на 3 механични паркинг бариери и 15 бетонови цветарници в прилежащата площ на ЖСК „Братя Миладинови“, ул. „Васил Априлов“ №19, по плана на Плевен; Предложени проекти във връзка с подробни устройствени планове.
ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ заседава в понеделник от 16 часа. Дневният ред на съветниците включва две основни точки – обсъждане на Стратегия за развитие на образованието в Община Плевен 2021 – 2027 г. и разглеждане на предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски и учебни заведения. Предложената Стратегия задава рамката, в която се провежда политиката в сферата на предучилищното и училищното образование, като описва визията, основните направления, целите и мерките за развитие на образователната система в общината и е естествено продължение на действащата Стратегия за развитието на образованието в община Плевен в период 2014-2020 г.
ПК по „Здравеопазване и социална политика“ заседава от 17 часа. Здравната комисия ще разгледа постъпило предложение за промяна в броя на потребителите на специализираната услуга „Асистентска подкрепа“ – Община Плевен, регламентирана като делегирана от държавата дейност. На вниманието на Комисията ще бъдат представени и постъпилите нови преписки за финансово подпомагане от граждани на общината с репродуктивни проблеми.
26 юли, вторник
ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ заседава от 13 часа в Заседателната зала. Комисията ще обсъжда предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Ловно – рибарско дружество Плевен“ върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ битова сграда със застроена площ 58 кв.м., разположена в парк „Кайлъка“. Ще бъде разгледана и преписка относно реда в общината за използването на скари и барбекюта в междублоковите пространства.
ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ заседава от 14 часа. Дневният ред на комисията включва обсъждане на 18 точки. Сред тях са: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ обособен офис с площ 15 кв.м., част от ритуална зала, по плана на Мечка; Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Ловно – рибарско дружество Плевен“ върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, разположен в парк „Кайлъка“; Утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд “Жилища за продажба”, които да бъдат продадени на настанените в тях наематели, отговарящи на условията в Закона за общинската собственост и общинската Наредба №18, и определяне продажни цени на жилищата; Изменение на Решение №265/30.07.2020 г. на Общинския съвет за определяне броя, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища.
ПК по „Стопанска политика и транспорт“ ще започне заседанието си в 15 часа. Комисията ще разгледа предложение относно провеждане на процедури по ЗОП за възлагане на услуга „Обществен превоз на пътници по съгласувани маршрутни разписания на автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми, от квотата на Община Плевен.“ За обсъждане влиза и предложение за приемане на схема за разполагане на механични паркинг бариери и 15 бетонови цветарници в прилежащата площ на ЖСК „Братя Миладинови“, на ул. „Васил Априлов“ №19 по плана на Плевен. Дневният ред включва и обсъждане на предложения за избор на експерт – счетоводители за заверка на годишните финансови отчети за 2022 г. на общинските фирми „Тибор“ ЕАД и „Инжстрой“ ЕООД.
ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков ще заседава от 16,00 ч. Финансовата комисия ще разгледа предложеното изменение на Решение №877/26.04.2022 г. на Общинския съвет и еднократно финансово подпомагане на дейността на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Спортен клуб по триатлон „Борислав Доков“ – Плевен. Дневният ред на съветниците включва и обсъждане на точка за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски и учебни заведения. В комисията ще бъде представен и доклад от АДФИ относно извършена финансова инспекция на Община Плевен, както и заявление от управителя на „НАРМАГ“ ООД за изграждане на топла връзка над улица.
Всички предложения и преписки, включени в дневните редове на постоянните комисии за м. юли, са публикувани в интернет на https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-yuli-2022-g
Заседанието на Общинския съвет в Плевен е насрочено за 28 юли, четвъртък, от 9 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“.

Подобни новини

Back to top button