ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Продължаване на сътрудничеството с „Радио 1“ и финансова подкрепа за луксозна книга „Плевен в XXI век“ ще обсъжда комисия на ОбС

Правилата за тротинетки и скутери също са в дневния ред на постоянните комисии

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, заседават тази седмица в два поредни дни в понеделник и вторник /22 и 23 август/. Заседанията се провеждат в Заседателната зала на Община Плевен по предварително изготвен график.

22 АВГУСТ /ПОНЕДЕЛНИК/

Днес заседават три от постоянните комисии: ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“, ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ и ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“.

ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ с председател Петя Василева заседава от 13,00 ч. Комисията ще обсъжда предложение за продължаване срока на Споразумението за сътрудничество с „Радио 1“ ЕООД, гр. София. Ще бъде разгледана и преписка за партньорство по проект за издаване на луксозна книга „Плевен в XXI век“, част от проект „реВизията на Севера“.

ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Йордан Грижов заседава от 13,30 ч. по две основни предложения. Съветниците ще разгледат постъпило предложение за безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорта на спортен обект – частна общинска собственост, представляващ помощен терен – тренировъчно игрище, находящ се в гр. Плевен, ул. „Пиер Кюри“ №5. Ще бъде дадено становище и по предложение за безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорта на стадион /частна общинска собственост/ и съблекалня към стадиона /публична общинска собственост/, находящи се в с. Бръшляница, община Плевен.

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател инж. Йордан Василев заседава от 14,00 ч. по дневен ред от 13 точки. На вниманието на съветниците ще бъдат: Предложение за одобряване на Общ устройствен план на Община Плевен; Уреждане на имуществени отношения с прекратяване на съсобственост между Общината и частно лице; Предложение за промяна границите на съседни поземлени имоти по проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти, находящи се в землището на с. Радишево; Предложения за частични изменения на Общия устройствен план (ОУП) на град Плевен; др.

23 АВГУСТ /ВТОРНИК/

Във вторник заседават четири от постоянните комисии: ПК по Законност и контрол по изпълнение на решенията“, ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“, ПК по „Стопанска политика и транспорт“ и ПК по „Бюджет и финансова политика“.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Свилен Трифонов ще заседава от 13,00 ч. в Заседателната зала. Този месец Комисията обсъжда постъпилото предложение за допълнение на Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Плевен. Проектът касае въвеждане на правила за движение на тротинетки и скутери на територията на общината и най-посещаваните места в града. При обсъждане на предложеното допълнение ще бъдат разгледани и постъпили становища от граждани по проекта. Дневният ред на Комисията по законност включва разглеждане и на точка за безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорта на тренировъчно игрище, находящ се в гр. Плевен, и предложение за безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорта на стадион и съблекалня към стадиона, находящи се в с. Бръшляница.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Владислав Монов заседава от 14,00 ч. по дневен ред от 15 точки. Съветниците ще обсъждат: Предложение за приемане на Наредба за допълнение на общинската Наредба №3; Постъпили становища от граждани по предложението за промени в Наредба №3; Предложение за изменение на Решение №265/30.07.2020 г. на Общински съвет – Плевен за определяне броя, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища; Предложение за допълнение в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Плевен през 2022 г.; Сигнал за необходимост от почистване на дворното пространство на ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Плевен; др.

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател Христослав Михайлов започва заседанието си в 15,00 ч. Комисията ще се запознае с финансовите отчети за дейността на общинските фирми за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. Справки са внесли: ДКЦ II, ДКЦ III, „Инжстрой“ ЕООД, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД. Отчет за дейността си внася и Общинското предприятие „Управление на общински земи и гори“.

ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков ще заседава от 16,00 ч. Финансовата комисия също ще разгледа представените за първото полугодие на годината финансови анализи от шестте общински фирми. Ще бъдат обсъдени също: Предложение за изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2022 г.; Годишен отчет за изпълнението на включения проект в плана за действие за общински концесии на Община Плевен (2018 – 2020 г.) и на концесионните договори за 2021 г.; Предложение за разглеждане и утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд “Жилища за продажба”, които да бъдат продадени на настанените в тях наематели, отговарящи на условията в Закона за общинската собственост и Наредба №18/2019 г. на Общински съвет – Плевен, и определяне продажни цени на жилищата; др.

Всички предложения и преписки, включени в дневните редове на постоянните комисии за м. август, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец август 2022 г. – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-avgust-2022-g

Заседанието на Общински съвет – Плевен е насрочено за 25 август (четвъртък) от 9.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“.

Подобни новини

Back to top button