ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Правилата за тротинетки и скутери са в дневния ред на сесията в Плевен

Общински съвет – Плевен, се събира за редовно заседание в четвъртък – 25 август, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на сесията включва 31 предложения, разгледани предварително в заседания и на постоянните комисии. Заседанието ще се излъчва в реално време на интернет страницата на институцията: https://obs.pleven.bg/.

Първа точка е обсъждане на предложение за допълнение на общинската Наредба №3, регламентираща обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Плевен. Проектът касае въвеждане на правила за движение на тротинетки и скутери на територията на общината и най-посещаваните места в града. Предложението е разгледано предварително в три от постоянните комисии – ПК по „Стопанска политика и транспорт“, ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ и ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“, обсъдени са и постъпилите по проекта становища от граждани. Основна причина за предложената изцяло нова глава с правила към наредбата е масовото използване на индивидуални електрически превозни средства на територията на Плевен през последната година и зачестилите инциденти, вкл. с пострадали лица, в резултат на неглижиране на установените законови ограничения.

На сесията този месец ще бъде представен отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2022 г. Справката е изготвена в съответствие със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и указания на Министъра на финансите. Размерът на сборния бюджет на Общината за 2022 г., приет с Решение № 877/26.04.2022 г. на Общински съвет – Плевен, е 156 373 023 лв., от които 93 248 594 лв. за „делегирани от държавата дейности” и 63 124 429 лв. „местни приходи”. След настъпили корекции на бюджета в резултат на допълнително предоставени средства от централния бюджет и други ведомства, към 30.06.2022 г., актуализираният Бюджет на Общината възлиза на 167 452 937 лв.

Предложение относно изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2022 г. е трета точка в дневния ред. Точката касае финансовите на обекта „Разширение на гробищен парк „Чаира““ със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи на Общината. 

Общински съвет – Плевен предстои да вземе решение и по предложение за провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на услуга „Обществен превоз на пътници по съгласувани маршрутни разписания на автобусна линия Плевен – Ловеч от републиканската транспортна схема, от квотата на община Плевен“.

Съветниците ще разгледат предложение и за продължаване на срока на споразумение за сътрудничество между Община Плевен и „Радио 1“ ЕООД, гр. София. Споразумението е подписано в изпълнение на решение от 30.08.2018 г. на Общинския съвет със срок на действие на документа 2 години и възможност за автоматичното му удължаване с още 2, ако никоя от страните не уведоми писмено другата два месеца преди изтичане на крайната дата, че желае прекратяването му.

Дневният ред на заседанието включва още: Одобряване на Годишен отчет за изпълнението на включения проект  в плана за действие за общински концесии на Община Плевен (2018-2020г.) и на концесионните договори за 2021 г.; Разглеждане и утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд “Жилища за продажба”, които да бъдат продадени на настанените в тях наематели, отговарящи на условията в Закона за общинската собственост и Наредба №18 на ОбС – Плевен, и определяне  продажни цени  на жилищата; Предложения за безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорта на тренировъчно игрище в гр. Плевен и на стадион със съблекалня,  находящи се в село Бръшляница; Предложения за допълнения в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Плевен през 2022 г.; др.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието на 25 август, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-25082022-g

Подобни новини

Back to top button