ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Председателят на ОбС – Плевен организира обществено обсъждане на отчета на Бюджет 2021 на Общината 

Председателят на Общински съвет – Плевен, Мартин Митев организира обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. Обсъждането ще се проведе на 1 септември (четвъртък) от 17.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“.

Общественото обсъждане на отчета на общинския Бюджет 2021 се организира на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.60, ал.1 от Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Общината. Съгласно Закона за публичните финанси след публичното обсъждане на отчета, Общинският съвет трябва да приеме документа не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната.

Пълния отчет за изпълнението на Бюджет 2021 на Община Плевен е публикуван на интернет страницата на ОбС – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец септември 2022 – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-septemvri-2022-g 

Сборният бюджет на Община Плевен за 2021 г. е приет с Решение №461/25.02.2021 г. на Общинския съвет – Плевен. Бюджетът е в размер на 125 703 919 лв. – 84 887 071 лв. за финансиране на “Делегирани от държавата дейности” и 40 816 848 лв. за “Местни дейности” и “Дофинансиране на делегирани от държавата дейности”. През отчетния период Бюджет 2021 претърпя промени вследствие  корекция във взаимоотношенията с Републиканския бюджет, постъпили средства от дарения, застрахователни обезщетения, трансфери от министерства, ведомства и др. Съгласно Закона за публичните финанси те се отразяват служебно по Бюджета на Общината и не е необходимо решение на Общинския съвет. След настъпилите промени общият обем на Бюджета на Община Плевен към 31.12.2021 г. е 150 007 059 лв., в т.ч.: “Държавни дейности” – 105 175 633 лв., “Местни приходи” – 44 831 426 лв.

Подобни новини

Back to top button