ПроблемиУслуги

Съветниците подкрепиха искане към държавата на „Топлофикация – Плевен“ за компенсации

На последното си заседание Общинския съвет в Плевен подкрепи Писмо с искане на „Топлофикация – Плевен“ АД за компенсации от държавата за месеците юни, юли и август 2022 г., както и за следващите месеци с цени на природния газ над предвидените в ценовото решение на КЕВР. Текстът на писмото, изпратено първоначално от топлофикационното дружество до местната власт и подкрепено единодушната от местния парламент, гласи:

Уважаеми г-н Президент,
Уважаеми г-н Министър-председател,
Уважаеми г-н Министър на енергетиката,
Уважаема г-жо Министър на финансите,
Във връзка с получено писмо от „Топлофикация – Плевен“ АД, бихме искали да обърнем внимание, че с цел компенсиране на значителното нарастване на цените на природния газ и тяхното влияние в цените на топлинната енергия за ценови период 01.07.2021 – 30.06.2022 г. Министерски съвет прие решения и Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия и на програма за компенсиране на битови клиенти на природен газ и топлофикационни дружества, използващи като основно гориво природен газ, с подпомагане с фиксирана сума на един МВтч за периода декември 2021 г. до май 2022 г. Такава програма не беше предвидена за месец юни 2022 г. (последния месец от стария ценови период), като по този начин топлофикационните дружества бяха лишени от значителен ресурс, който следваше да компенсира частично поредното увеличение на природния газ, което не е отразено в цените на топлинната енергия и на практика дружествата бяха поставени в ситуация да поемат за своя сметка допълнителните разходи.
Съобразно Решение №Ц-18 от 01.07.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени и премии за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“, считано от 01.07.2022 г., през новия ценови период, започващ от 01.07.2022 г., при определянето на цените на топлинната енергия КЕВР е изготвила прогнозна цена на природния газ за трето тримесечие на 2022 г. в размер на 114,84 лв./МВтч, като реалната цена за м. Юли 2022 г. е в размер на 186,17 лв/МВтч или увеличение с 62%, а прогнозната цена за м. Август (съгласно заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД) е в размер на 286,84 лв/МВтч или увеличение със 149,77 %. В действителност, посоченото от „Булгаргаз“ ЕАД увеличение цената на природния газ надвиши дори прогнозните стойности, като официално поисканата цена на обществения доставчик е 297,89 лв/МВтч., или увеличение със 159, 40 %.
В потвърждение на негативните финансови последици от липсата на компенсаторни механизми след м. май 2022 г. са значителните загуби които очакват да генерират топлофикационните дружества за периода от м. юни до края на м. август 2022 г., а именно: „Топлофикация – Плевен“ АД генерира загуба в размер на 12 850 хил. лв. в допълнение към некомпенсираните допълнителни разходи за природен газ в размер на над 32 милиона лева.
Важно е да се отбележи фактът, че „Топлофикация – Плевен “ АД е основен доставчик на топлоенергия на битови, административни и стопански субекти на територията на община Плевен и има задължение да доставя топлоенергия 24 часа в денонощието. Декапитализацията на дружеството ще го постави в ситуация на невъзможност да изпълнява инвестиционните и ремонтните си програми, което от своя страна ще доведе до несигурност на доставките на топлинна енергия и нарушаване на лицензионните им задължения.
В случай, че се допусне финансов фалит на дружеството, то това неизбежно ще доведе и до значителни проблеми в страната на фона на ежемесечното нарастване на енергийните цени в цяла Европа, а именно:
1. За обществения доставчик на природен газ „Булгаргаз“ ЕАД поради невъзможност да си събере вземанията и респективно да обезпечи доставките на природен газ за своите потребители в условията на дефицит на природен газ в ЕС;
2. За електроенергийната система на страната поради необходимостта от преминаване на потребителите на тези дружества от услугата централно топлоснабдяване на отопление чрез използване на електроенергия. Заместването на отпадналите топлинни мощности с електроенергия за отопление ще доведе до дефицит на електроенергия и респективно до режим на тока, а в допълнение към това следва да се отбележи и фактът, че Българската електроенергийна система не е проектирана да поеме такива товари;
3. За битовите потребители на топлинна и електрическа енергия, както и тези на природен газ през зимните месеци;
4. За голяма община като Плевен, в която болниците, училищата, детските градини, съдилища, прокуратура, полиция и други органи на местната и централна държавна власт ще останат без алтернатива за адекватно отопление.
5. За много стопански и промишлени предприятия в община Плевен, използващи и зависими от подаването на топлинна енергия.
Не трябва да се забравя, че най-лошата последица е влошаването на жизнения стандарт на гражданите, които потребяват топлинна енергия. Те ще трябва да живеят без топлоподаване, без да са подготвени да се отопляват по алтернативен начин. Това пряко ще застраши живота и здравето на български граждани, което е меко казано недопустимо. Безспорно е, че това ще доведе до масово гражданско недоволство. Разбира се, този сценарий е най-вероятен да се случи именно през зимния период, когато по една или друга причина отоплението на гражданите е основна тема на политическия и социален живот у нас. Именно защото все още не е дошла зимата и описаният по-горе катастрофален сценарий не е факт, моментът за предприемане на адекватни мерки е сега!
С отчитане на описаното бихме искали да изкажем своето изключително силно безпокойство относно влошаващото се финансовото състояние на топлофикационните дружества използващи природен газ като основно гориво, както и тяхното бъдеще в контекста на предстоящия отоплителен сезон 2022/2023 г. и нарастващите цени на природния газ.

Предвид горното Общински съвет – Плевен, подкрепи искането на „Топлофикация – Плевен“ АД да се разгледат и утвърдят компенсации от държавата за месеците юни, юли и август 2022 г., както и за следващите месеци с цени на природния газ над предвидените в ценовото решение на КЕВР, аналогично на изплатените компенсации за периода м. декември 2021 г. до м. май 2022 г.

Подобни новини

Back to top button