Общинска и държавна администрацияФутбол

Детско-юношеската школа на ОФК „Спартак“ и ФК „Чавдар-1920″ в Бръшляница ще ползват за спортни цели безвъзмездно общински имоти

Общински имоти да бъдат предоставени безвъзмездно за ползване от спортни клубове в общината, реши на последното си заседание Общинският съвет на Плевен. Тренировъчно игрище в Плевен ще се ползва безвъзмездно от Детско-юношеската школа на „Общински футболен клуб Спартак Плевен“, а стадион със съблекалня в плевенското село Бръшляница се предоставя безвъзмездно за ползване на Сдружение „Футболен клуб Чавдар – 1920“.
В заявление до Община Плевен от Сдружение „Общински футболен клуб Спартак Плевен“ са заявили желание за безвъзмездно ползване за срок от една година на тренировъчното игрище на ул. „Пиер Кюри“ в града. Посочва се, че игрището е необходимо за нуждите на Детско-юношеската школа на клуба, има и приложен график за ползване на терена с описание на дейностите. Тренировъчното игрище е частна общинска собственост и представлява изцяло незастроен поземлен имот с площ 8794 кв.м. Съгласно Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) спортните обекти – държавна или общинска собственост, може да се предоставят безвъзмездно за определено време за тренировъчна и състезателна дейност от спортните организации, вписани в регистъра от ЗФВС. ОФК „Спартак Плевен“ е вписан в този публичен регистър, воден от Министъра на младежта и спорта.
В Община Плевен е постъпило заявление и от Сдружение „Футболен клуб Чавдар – 1920“, чрез кмета на кметство Бръшляница, с желание за временно безвъзмездно ползване за футболни сезони 2022/2023 г., 2023/2024 г., 2024/2025 г. на два общински спортна имота в населеното място във връзка с участието на клуба във футболното първенство. Приложен е и график за ползване на имотите с описание на дейностите. Терените, за които става дума, са стадион и съблекалня при стадиона, находящи се в населеното място. Стадионът е спортен обект – частна общинска собственост, с площ 19411 кв.м, с начин на трайно ползване: спортно игрище. Съблекалнята при стадиона е публична общинска собственост, представляваща едноетажна масивна сграда със застроена площ 132 кв.м. Видно от справка в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, Сдружение „Футболен клуб Чавдар – 1920“ е регистрирано в обществена полза. Сред целите на сдружението са: „Да съдейства за развитието на физическата култура и спорта, да насочва, координира дейността по издигане на равнището на спортното майсторство в областта на футбола и да осъществява взаимодействие с държавни и обществени организации при формирането и осъществяването на национална спортна политика, съдействаща за комплексно обвързване на физическото възпитание и спорт със здравеопазването и развитието на спорта сред младежта“.
В ЗФВС липсва изрична правна регламентация относно срока за безвъзмездно предоставяне на спортни обекти, поради което по целесъобразност и спрямо тренировъчната и състезателната дейност на спортния клуб Общинският съвет определя срока за ползване на съответния общински имот. В тази връзка Общински съвет – Плевен, прие решение:
Тренировъчното игрище в Плевен се предоставя за безвъзмездно ползване на Сдружение „Общински футболен клуб Спартак Плевен“ за срок от 1 година;
Стадионът и съблекалнята към него в с. Бръшляница се предоставят за безвъзмездно ползване на Сдружение „Футболен клуб Чавдар – 1920“ за срок от 3 години.

Подобни новини

Back to top button