ОбществоОбщинска и държавна администрация

Общински съвет – Плевен одобри Общия устройствен план на общината

Общински съвет – Плевен одобри единодушно Общия устройствен план на община Плевен. Процедурата за разработване на документа стартира през м. юли 2016 г. отново с решение на местния парламент, като след конкурс изпълнението е възложено на ДЗЗД „ОУП ПЛЕВЕН -2017“.

С влизане в сила на промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ) се поставят нови изисквания към устройството на отделните видове територии и значително се ограничават инвестиционните намерения на физическите и юридическите лица при липса на действащ общ устройствен план. Общият устройствен план на Община Плевен е разработен съгласно изискванията на Закона, Наредба №7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и схеми.

Съгласно ЗУТ и Наредба №8, общите устройствени планове на общините се създават за прогнозен период от 15 – 20 години. Проектът за ОУП на Община Плевен е разработен двуфазно – предварителен и окончателен. Предварителният проект е публикуван на интернет страницата на Общината, по него е проведено обществено обсъждане, разгледана е и екологичната оценка. През ноември 2018 г е проведено заседание на Експертен съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ при Община Плевен, на което са разгледани и всички постъпили становища (на граждани, фирми, неправителствени организации, централни и териториални администрации, контролни органи) и са взети решения относно тяхното отразяване или не в окончателния проект на ОУП. Последният е приет от ОЕСУТ с протокол от август 2022 г.

Одобреният от Общински съвет – Плевен, Общ устройствен план на общината включва графични и текстови материали. Графичната част съдържа: Опорен план на Община Плевен – част 1 и част 2; Общ устройствен план; Схема на недвижимите културно ценности и зелена система – част 1 и част 2; Схема на транспорт и комуникации; Схема на водоснабдяване и канализация; Схема на електроснабдяване; Схема на газоснабдяване; Схема по вид собственост; Схема на териториите с особено териториално устройствена защита – част 1 и част 2.

Текстовата част включва  обяснителна записка и правила и нормативи на прилагане, както й приложения относно: Показатели на застрояване в зоните; Регистър на имотите със специално предназначение, свързани с отбраната и сигурността на страната на територията на общината; Списък на устройствените зони и попадащите в тях имоти; Списък на имоти, за които се изисква съгласуване на инвестиционните намерения с Министерство на културата и респективно становище от НИНКН; Правила и нормативи за прилагане на ОУП на гр. Плевен и землището му (приет с решение от 24.09.2020 г. на Общински съвет – Плевен, обнародвано в Държавен вестник от 10.12.2020 г.).

Одобреният Общ устройствен план на Община Плевен може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Плевен.

Подобни новини

Back to top button