НПООбразованиеПравоСтраната

Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ стартира проект, насочен към създаване на правни познания у българските младежи

Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ сключи Договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 за изпълнение на  проект „Правата си аз вече знам и мога да се справя сам“, финансиран по ОПДУ 2014-2020, с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Проектът е насочен към повишаване правната култура на младежите на възраст 15-19 г.

Основна цел на проекта е да се формират базови познания в областта на правото, които да дадат сигурност на младежите в ежедневните им граждански взаимодействия. Проектът цели да подпомогне националните и местни публични институции, да създаде необходимото на младежите синтезирано и достъпно образователно съдържание за гражданските им права и задължения и да допринесе за осъзнаване на ролята им в социалните отношения.

„Правната грамотност на младите хора е изключително важна за пълноценното им включване и участие в социалния живот. Действащата образователна система не осигурява достъпно и практически насочено познание в областта на правото“, каза ръководителят на проекта адв. Янита Тончева от Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“.

Основни инструменти на проекта ще бъдат 18 обучителни видеоклипа по основни въпроси, свързани с правата и задълженията на гражданите. Също така изпълнителите ще проведат две проучвания и ще направят анализ на политиките за формиране на пълноценни участници в обществено-икономическия живот на страната и състоянието на практическите знания на децата и младежите за основните им граждански права и задължения като участници в социалния живот и гражданското общество.

Реализацията на проекта ще допринесе за по-пълноценно включване, осъзнато участие и по-добра реализация на младите хора в обществено-икономическите отношения. Проектът предвижда подготовка на 18 правни теми от 12 сфери на правото и създаване на  18 образователни интерактивни видео клипове на достъпен език, съобразен с възрастовата група.

Подбраните теми са актуални и значими за социалното включване и професионална реализация на младите хора:

• способи за защита на нарушени права;

• административни нарушения и наказания;

• сключване и прекратяване на трудов договор;

• сключване, изпълнение и разваляне на договори: за поръчка, покупко-продажба, наем, заем, кредит и т.н.;

• защита правата на потребителя;

• регистрация на търговец, извършване на търговска дейност;

• защита на гражданските и човешки права.

Проектът е на стойност 59 750,80 лв., от които 50 788,18 лв. са от ЕСФ, а националното съфинансиране е 8 962,62 лв.​ Периодът на изпълнение е август 2022 – юли 2023 г.

Предвижда се и създаването на дигитална брошура, която в синтезиран вид включва презентация на всяка от правните теми и линкове към видеосъдържанието. Проектът се изпълнява в партньорство с Фондация  „За правата и развитието на децата“.

Подобни новини

Back to top button