ОбществоСоциални

НСИ: 75% от българите изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи

През второто тримесечие на 2022 г. Националният статистически институт продължи провеждането на допълнителна анкета към Наблюдението на домакинските бюджети по проект „Доходи и условия на живот (ILC) – Статистическа инфраструктура по IESS – SILC 2022, модул – Събиране на годишни данни за 2021 и 2022“,  съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия 101052273 – 2021-BG-ILC-SILC.

Проучването има за цел осъществяване на тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на домакинствата в резултат на пандемията COVID-19. Анкетирани бяха 5 740 лица на възраст 16 и повече навършени години от 3 053 домакинства.

Доходите на повечето домакинства остават без промяна

През второто тримесечие на 2022 г., за 73% от лицата доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца. Увеличение на доходите са посочили 19.2% от лицата, което е с 0.7 процентни пункта повече в сравнение с първото тримесечие на 2022 г., но с 10.6 процентни пункта по-малко в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г., когато увеличение са имали 29.8% от лицата.

Основните причини за увеличение на доходите и през трите изследвани тримесечия са увеличение на пенсиите и социалните помощи и индексиране/преизчисляване на заплатата.

Намаление на доходите за последните 12 месеца са посочили 7.7% от лицата, като основните причини са загуба на работа/безработица/фалит на собствена фирма и намаляване на работното време, надницата или заплатата.

Затрудненията при покриване на ежедневните разходи остават значителни

През второто тримесечие на 2022 г., както и през предходните две тримесечия, делът на лицата, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи, е относително висок – над 75%. С известни затруднения са 37.1% от лицата, 28.5% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 12.9% – като много трудно.

Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 18.2% от лицата, а едва 3.3% не изпитват никакви затруднения. Общо делът на лицата без затруднения през второто тримесечие на 2022 г. намалява с 0.2 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 г. и с 2.9 процентни пункта спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година.

Чувството за самота преобладава при лицата на възраст 65 и повече години

През второто тримесечие на 2022 г. 6.9% от лицата са заявили, че са се чувствали самотни през цялото или през по-голямата част от времето през последните четири седмици, докато 45.0% не са се чувствали самотни в нито един момент. Чувството за самота е по-силно изразено при жените – 8.4% са се чувствали самотни през цялото или през по-голямата част от времето, или с 3.1 процентни пункта повече в сравнение с мъжете – 5.3%.

Не са се чувствали самотни в нито един момент 25.8% от възрастните хора. Приблизително два пъти повече, или 51.6% от лицата на възраст между 16 и 64 години, не са изпитвали никога самота през последните четири седмици.

Най-висока е удовлетвореността от личните взаимоотношения

И през трите изследвани тримесечия анкетираните лица дават относително висока оценка по отношение на удовлетвореността си от личните взаимоотношения със семейството, приятелите, съседите и други лица – средно малко над 7 при скала на измерване от 0 до 10. Най-ниска е средната удовлетвореност на лицата на възраст 16 и повече години от финансовото положение на домакинствата им – 4.61 за четвъртото тримесечие на 2021 г., 4.51 за първото тримесечие и 4.64 за второто тримесечие на 2022 година. Равнището на доходите влияе върху общата удовлетвореност от финансовото положение. За 20-те процента домакинства с най-високи нетни доходи средната удовлетвореност на лицата и през трите тримесечия е около 6, а за 20-те процента домакинства с най-ниски нетни доходи удовлетвореността на лицата от финансовото положение и през трите тримесечия е около 3.

Общата удовлетвореност от живота средно за анкетираните лица е 5.85 през четвъртото тримесечие на 2021 г., 5.71 през първото тримесечие и 5.96 през второто тримесечие на 2022 г., измерена по същата скала от 0 до 10.

Подобни новини

Back to top button