Водещи новини

Данните от преброяване 2021 за Плевенска област представи ТСБ „Северозапад“

След прессъобщението на Националния статистически институт (НСИ) за населението на България към 7 септември 2021 г., Териториланото статистическо бюро (ТСБ) „Северозапад“ представя по-детайлно картината за област Плевен.

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Това преброяване се прави от НСИ на всеки десет години, за да предостави детайлна картина на населението и условията, при които живее. Макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията

Населението на област Плевен към 7 септември 2021 г. е 226 120, което представлява 3.5% от населението на страната (6 519 789). Жените са 116 955 (51.7%), а мъжете 109 165 (48.3%), или на 1 000 жени се падат 933 мъже. В сравнение с преброяването, проведено през 2011 година населението е намаляло с 43 632 души или с 16.2%.

Прираст на населението в областта между преброяванията:

Както се вижда от графиката, още в периода 1986-1992 г. естественият прираст в областта е отрицателен.

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция.

По брой на населението в областта най-голяма е община Плевен със 113 131 жители, а най-малка Пордим с 4 892 жители.

Населението в област Плевен по общини:

ОбщинаНаселение общоМъжеЖени
Белене7 8034 0433 760
Гулянци9 5404 6604 880
Долна Митрополия16 8168 2818 535
Долни Дъбник9 9564 8335 123
Искър5 6862 8032 883
Кнежа12 9376 2616 676
Левски15 4267 4028 024
Никопол6 9583 4123 546
Плевен113 13153 75559 376
Пордим4 8922 3742 518
Червен бряг22 97511 34111 634

Гъстота на населението по общини:

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години в област Плевен е 31.9%, а на мъжете – 23.2%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастовите групи до 55- 59 години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години е 62 742 души, или 27.7% от населението на областта.

Населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години е 133 990 души, или 59.3%.

Делът на най-младото население се увеличава от 12.9% през 2011 г. на 13.0% от общото население през 2021 г., но абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 – 14 намалява от 34 744 през 2011 г. на 29 388 през 2021 г., или с 15.4%.

Подобни новини

Back to top button