Общинска и държавна администрация

Общинската администрация не предвижда изменение на размерите на данъците и таксите в периода 2023-2025 година

На днешното си заседание Общинският съвет в Плевен одобри единодушно актуализираната бюджетна прогноза за Община Плевен за периода 2023-2025 г. Прогнозата касае постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за периода.
С решение на Министерския съвет е стартирана бюджетната процедура за 2022 г. С последващи указания от министъра на финансите на първостепенните разпоредители с бюджет, в т.ч. и общините, е даден срок да представят бюджетни прогнози за 2023-2025 г. Бюджетната прогноза на Община Плевен за посочения период е разработена на база действащи стратегически документи на местно ниво, като „Концепция за пространствено развитие на община Плевен (2014-2025 г.)“, „План за интегрирано развитие на община Плевен (2021 – 2027 г.)“ и др., планираните средства и касовото изпълнение на бюджетите от предходните години, приетия с Решение №877/26.04.2022 г. бюджет на Община Плевен, както и Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
В бюджетната прогноза, представена и одобрена днес от Общинския съвет, е записано, че за периода 2023-2025 г. не се предвижда изменение на размерите на данъците и таксите, постъпващи по бюджета на Община Плевен в частта „Местни приходи“, което е тенденция за устойчивост на местните финанси. Не са предвидени и съществени отклонения в приходите от „Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин“, при все че този вид приход е пряко обвързан с динамиката на пазара на недвижими имоти, при която през последните няколко години не се наблюдават съществени изменения.
В документа се посочва още, че бюджетната прогноза за 2023-2025 г. отразява действията, насочени към повишаване събираемостта на местните приходи и ефективно и целесъобразно разходване на общинските средства, целящи поддържане и развитие на общинските услуги.
Община Плевен е финансово стабилна и няма в дългосрочен план да наруши разпоредбите на Закона за публичните финанси по отношение на неразплатените разходи и поетите ангажименти, освен при възникване на непредвидени обстоятелства, се казва още в одобрената финансова прогноза.

Подобни новини

Back to top button