ОбразованиеОбщинска и държавна администрация

На парцел от над 22 декара Медицинският университет ще строи нов учебен комплекс

Общинският съвет на Плевен единодушно подкрепи решението незастроен общински поземлен имот да бъде продаден на държавата във връзка с плановете за изграждане на учебен комплекс от Медицинския университет в Плевен. Съветниците гласуваха предложението на октомврийското си заседание, като точката влезе като допълнителна в дневния ред.
Незастроеният терен е с площ 22 454 кв.м и е с предназначение „За учебна дейност“. Със свое решение през декември миналата година местният парламент даде предварително съгласие имотът да бъде продаден на държавата по реда на Закона за общинската собственост.
С писмо от януари тази година Министърът на образованието и науката посочва, че на основание Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество продажбата на недвижим имот – частна общинска собственост, в полза на държавата, може да се извърши без търг или конкурс след решение на Общинския съвет, по реда и условията на Закона за общинската собственост. За закупуването на имота – частна общинска собственост, със средства на Медицински университет – Плевен, образователното министерство инициира процедура за приемане на решение на Министерски съвет. Така на 7 март тази година бе прието Решение №116, с което на ректора на Медицинския университет се възлага да сключи договор за покупка на гореописания имот – собственост на Община Плевен, в полза на държавата. Съгласно това решение, считано от датата на придобиването имотът се обявява за публична държавна собственост и се предоставя безвъзмездно за управление на вуза. За поземления имот има изготвена актуална пазарна оценка от независим лицензиран оценител, която възлиза на 1 906 300 лв. без ДДС.
С 38 гласа „за“, „против“ и „въздържал се“ – няма, Общинският съвет реши „Да се продаде на държавата, представлявана от оправомощения ректор на Медицински университет – Плевен, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот с адрес: гр. Плевен, ул. „Никола Д. Петков“, с площ 22 454 кв.м, за сумата от 1906 300 лв. без ДДС.“
Оправомощава кмета на Община Плевен да сключи договор с държавата за продажба на имота, съобразно настоящето решение и нормативните изисквания.

Подобни новини

Back to top button