ПриродаПроблемиСтраната

Собственици на кладенци и сондажи разполагат с месец, за да ги регистрират

Няма такса за регистрация, а водовземни съоръжения, които не са регистрирани, подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи и административнонаказателна отговорност

Министерството на околната среда и водите напомня на собствениците на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани и др., че в срок до 28 ноември 2022 г. трябва да подадат заявление в съответната Басейнова дирекция за вписване на съоръженията, разположени в собствения им имот, ако същите не са вписани в регистъра по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.
За регистрация на изградени кладенци за собствени потребности на гражданите е необходимо собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите, да подадат Заявление в срок до 28 ноември 2022 г. в съответната Басейнова дирекция за вписване на съоръженията в регистъра, което съдържа:
– трите имена на собственика на имота;
– данни за поземления имот: идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;
– дълбочина на кладенеца;
– диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;
– начин на черпене на водата – с кофа или с помпа;
– цел, за която се ползва водата.
Заявлението за регистрация на кладенец за задоволяване на собствените потребности може да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на съоръжението, за което кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната Басейнова дирекция постъпилите в този период заявления.
НЕ СЕ ЗАПЛАЩА такса за регистрация на водовземни съоръжения, използвани за собствени потребности на гражданите.
Регистрацията се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството. Ползването на вода до 10 куб. м на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците.
Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в срок до 28 ноември 2022 г., не могат да бъдат ползвани и същите подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи и административнонаказателна отговорност.
Образец на заявлението може да бъде свалено от официалната страница на Басейнова дирекция „Дунавски район” в Плевен.

Подобни новини

Back to top button