Граждани за прозрачно управлениеОбществоОбщинска и държавна администрация

Илийчо Лачовски: Правото на добро управление е конституционно право и е пряко свързано с подобряване качеството на живот

Тази година, за шести пореден път от 2011 година насам, Община Кнежа е носител на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво, като поредният приз бе връчен на администрацията по време на Годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините, която се проведе в края на октомври в курорта Албена.

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво удостоверява, че управлението в дадена община отговаря на определени изисквания за качество на предоставяните административни услуги, в съответствие с принципите за добро демократично управление, съгласно Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа (СЕ).

Стратегията е приета през октомври 2007 г. във Валенсия, Испания, на 15-тата сесия на Конференцията на европейските министри, отговорни за местното и регионално управление на СЕ. България е една от първите държави членки на Съвета на Европа, които стартират прилагането на Стратегията, след като на 04.10.2007 г. Правителството ни я одобрява и дава съгласие за участие на страната в нейното пилотно изпълнение. България е първата държава членка на СЕ, която през 2011 г. успешно провежда цялата процедура по прилагане на Стратегията за иновации и добро управление, след което на всеки две години се провеждат процедури за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво в нашата страна.

Стратегията съдържа 12 принципа за добро демократично управление на местно ниво, на които общинските администрации трябва да отговарят, за да може да им бъде присъден престижният Етикет: 1. Честно провеждане на избори, представителност и гражданско участие; 2. Отзивчивост; 3. Ефикасност и ефективност; 4. Откритост и прозрачност; 5. Върховенство на закона; 6. Етично поведение; 7. Компетентност и капацитет; 8. Иновации и отвореност за промени; 9. Устойчивост и дългосрочна ориентация; 10. Стабилно финансово управление; 11. Човешки права, културно разнообразие и социално единство; 12. Отчетност.

Главната цел на инициативата за присъждане на Европейския етикет е да се насърчават усилията на все повече местни власти и продуктивното съперничество между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление в България.

Забележителен е фактът, че Кнежа е една от малкото общини в България, на които Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво бива присъждан още от първата година, когато нашата страна стартира прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на Съвета на Европа (СЕ) – 2011 г., като при участието си във всичките досегашни 6 процедури по неговото присъждане Община Кнежа е сред отличените.

Във връзка с това се обърнахме към общинската администрация, за да разберем как постигат този успех, който би могъл да послужи като добър пример на още местни власти у нас.

Това интервю е направено в изпълнение на проекта на Фондация „Съвременна плевенска медия“ (ФСПМ) „Граждани за прозрачно местно управление в област Плевен“, целящ да информира обществеността в региона за работата и проблемите на местната власт по прилагането на Закона за обществените поръчки и с мерките, предприети с оглед повишаване на прозрачността и почтеността на 11-те общини в областта.

Господин Лачовски, ако може да бъде направено обобщение, на какво смятате, че се дължи устойчивостта през годините в присъждането на „Етикета за иновации и добро управление на местно ниво“ на Община Кнежа, дори при смяна на властта?

Присъждането на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво всеки път ни насърчава да продължаваме да прилагаме принципите за добро управление, съвместно с гражданите и да постигаме целите на устойчивото развитие на общината, без значение кой е на власт. Защото за Община Кнежа най-важното е населението да живее добре, а това се оценява както от самите граждани, така и от институциите.

Участието на общината в процедурите за присъждане на Етикета е динамичен процес за „подобрение“

и постигане на европейския стандарт за качество на управлението. Всеки път при оценка на кандидатурата ни, от докладите на независимите оценители научаваме кои са слабите страни в управлението на Община Кнежа, свързани с прилагането на принципите за добро управление, подобряваме работата си и предприемаме действия за преодоляване на тези слабости и постигане на по-добри резултати, използвайки иновативни подходи и практики за усъвършенстване на управлението на общината.

– Какви конкретни механизми бихте посочили от Вашата практика като най-ефективни с оглед изпълнение на целите на Стратегията за иновации и добро управление на СЕ?

– Ясен стремеж и доказани действия за предвидимост и мотивиране на извършваната работа, наличие на процедури и правила, осигуряващи проследимост и публичност в работата на администрацията и Общинския съвет. Стремим се да сме близо до хората във всяко едно отношение – разрешаване на проблеми, възможност за споделяне, ангажиране на населението в обществения живот.

Като кмет разчитам на потенциала на общинските служители

които не спират да се учат и да повишават своя капацитет, което води до постигане на добри резултати в работата им. Търсим иновативни решения, прилагаме споделени добри практики от други общини, включваме се активно в програмите, насочени към обмяна на опит и постоянно усъвършенстване. Успешно реализираме жизнено важни инфраструктурни и социални проекти, съобразно потребностите на населението. Непрекъснато работим за привличане на допълнителни ресурси по линия на национални и международни програми и фондове, и обединяване усилията на всички заинтересовани страни за осигуряване на икономическия, образователния, социалния и културния просперитет на община Кнежа. Нестихващ е стремежът ни за развитие на електронно предоставяне на услуги и не на последно място – фокус върху политиката за социално приобщаване на социално уязвими и маргинализирани групи.

– Моля, дайте примери за това по какъв начин спазването на 12-те принципа за добро демократично управление, приети в Стратегията, спомага за подобряване качеството на предлаганите местни публични услуги и за създаване и утвърждаване на институционални предпоставки за по-добро местно самоуправление.

– Спазването на принципите за добро демократично управление се основава не само на добре свършена работа във всички насоки на обществения живот, но и на изграждането на стабилни партньорства между нас и институции с национално и европейско значение, сдружения и неправителствени организации.

Ние сме заявили нашите ангажименти към гражданите публично

упражнявайки правомощията и отговорностите си съобразно 12-те принципа на добро демократично управление с ясното съзнание, че сме отговорни за тяхното изпълнение. Като необходима предпоставка за прилагането на принципите е Общината да има съответните правомощия, отговорности и ресурси, които ни дават възможност да управляваме всички обществени дела в интерес на местното население. Работим за повишаване отчетността и ефективността на работата ни, чрез изготвяне на проучвания и анализи на прилагането на публичните политики и предоставянето на административни услуги и оповестяване на резултатите за това, като същевременно предприемаме мерки за подобряване на работата на общинската администрация.

– Доколко важно е органите на местната власт да поставят гражданите в центъра на всички демократични институции, каквато е една от целите на Стратегията? Как и в каква степен Вие постигате това?

– Правото на добро управление е конституционно право на българските граждани и не се свежда само до качеството на административните услуги, а е пряко свързано с подобряването на качеството на техния живот. Една от основните ни цели е повишаване на гражданското участие при определяне на обществените нужди и начините на тяхното задоволяване на местно и регионално ниво за постигане на отговорно и открито управление. Гражданите знаят, че имат право на добро управление, познават качеството на управление в нашата община и

винаги имат възможност да отправят към нас критики, препоръки и съвети

Ние приемаме техните желания, опитваме се да разрешим техните проблеми и знаем, че за всички най-важното е да се подобрява качеството на живот в общината. Осигуряваме реални възможности на всички граждани да упражняват правото си на глас по важните за тях въпроси от обществен интерес. Техните мненията за нас са от изключителна важност, защото ни показват слабите страни, но и възможностите ни за предприемане на действия за преодоляване на тези слаби страни и за постигане на по-добри резултати при прилагане на определени принципи и усъвършенстване на управлението на общината.

– Кои са основните политики и дейности, благодарение на които вече 11 години Община Кнежа отговаря на изискванията за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво?

– Шесто поредно признание за Европейски етикет означава, че управлението на Община Кнежа отговаря на стандарта за качество на управлението в съответствие с принципите за добро демократично управление на местно ниво. И аз съм много горд с този факт. Това означава, че целите и задачите, които си поставяме, всеки път, макар и трудно, се постигат. Нашата политика е насочена към осигуряване на висока ефективност на управлението, качествено и приветливо административно обслужване, изграждане и поддържане на модерна инфраструктура, поддържане и подобряване на екологичната чистота и богатство на природата, създаване на необходимите условия за нарастващ икономически, образователен, социален и културен просперитет, съобразно потребностите и очакванията на местната общност и всички заинтересовани страни.

– Какви иновации и утвърдени методи прилагате, за да повишавате нивата на публичност и прозрачност, които са сред ключовите аспекти по отношение на доброто местно управление?

– Осигуряването на прозрачност в работата на общинската администрация и публичност на действията ни е гаранция за честно и добро местно управление като в същото време повишава общественото доверие и засилва гражданския контрол. В тази посока сме постигнали добри резултати, защото всичко, което прави Община Кнежа, и управленските решения, които се взимат за благото на населението, се оповестяват публично чрез различните канали и методи за разпространение на информация.

Ежегодно издаваме безплатен общински информационен бюлетин с информация за всичко най-значимо

което е извършила и постигнала Общината през съответната година. На страницата на кмета във фейсбук ежедневно се публикуват снимки и информация за дейността на Общината. Използваме и възможностите на местното радио, което всеки делничен ден сутрин и вечер запознава слушателите с текущи обяви, съобщения и информация. Поддържаме актуална информацията, поместена на официалния интернет сайт на Община Кнежа, където всеки заинтересован гражданин може да намери нужната информация по всички направления в общината. Отчитайки практиката на Община Кнежа за осигуряване на открито и прозрачно управление чрез провеждане на публични представяния на значими за местната общност проекти, публичните обсъждания на бюджета, възможностите за участие в работата на Общински съвет-Кнежа, активното използване на местните медии за предоставяне на разнообразна и полезна за гражданите информация, стремежа да подобряваме качеството на административните услуги, ни дават основание да смятаме, че достигнатото ниво на добро местно управление ще се поддържа и дори надгражда.

– Като администрация, съумяваща в продължение на над десетилетие да поддържа такова качество на предоставяните публични услуги, че да бъде редовно отличавана за това, какви добри практики бихте препоръчали на колегите си от другите общини и с какво бихте ги насърчили да ги внедрят в работата си?

– Нашите добри практики са споделени на различни форуми и са публикувани в сборниците за добри практики, изготвени от Института по публична администрация. По този начин добрите практики са идентифицирани и разпространени и се разкриха възможности за тяхното трансфериране в други администрации, с цел развитие и укрепване на местното самоуправление и местната демокрация. Винаги сме отворени към други общини да споделим с тях добрите решения и практики, които могат да се превърнат в общодостъпни инструменти за постигане на по-високо качество в административната дейност. Не спираме да търсим начини, средства и възможности за развитие и подобряване на предоставяните публични услуги, като за тази цел ние също търсим споделени добри практики и обменяме опит за изпълнение на нови, иновационни решения. Затова препоръчвам на колегите от другите общини да не спират да търсят нови технологични решения за открито управление и административно обслужване, да бъдат по-уверени в своята работа и по-смели при вземането на добри управленски решения.

Интервюто взе Кремена Ватева

със съдействието на Галя Шугльова – главен експерт „Проекти, европейски фондове и международно сътрудничество“ в Община Кнежа

Подкрепата за Фондация „Съвременна плевенска медия“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Съвременна плевенска медия“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Подобни новини

Back to top button