ОбществоОбщинска и държавна администрацияСоциални

Община Плевен приема на документи за предлагащи и ползващи услугата „Асистентска подкрепа“

Община Плевен  продължава приема на документи за ползватели на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и за социални асистенти.

Услугите се предоставят почасово в домашна среда на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, деца и лица с определена от ТЕЛК необходимост от чужда помощ.

Услугите се предоставят от социален асистент средно до 3 часа и може да включват помощ за личен тоалет, къпане, смяна на памперси, хранене, пазаруване, почистване на обитаваното жилище, пране, заплащане на битови сметки, придружаване при разходка, личен лекар и др.

Териториалният обхват на услугите покрива всички населени места от община Плевен.

Желаещите да се възползват от услугата могат да подават заявления на адрес: гр. Плевен, ул. “Георги Бенковски“ № 61.

Лицата, желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да са в добро физическо и психично здраве във връзка с качественото изпълнение на трудовите задължения.

Необходими документи за кандидатстване:

1.       Заявление – декларация (по образец):

2.       Документ за самоличност (за справка);

3.       Автобиография;

4.       Копие на документ за завършено образование;

5.       Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние;

6.       Удостоверение от Център за психично здраве , че не се води на отчет.

7.       Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие,  съгласие за съхранение и обработка на личните  данни по ЗЗЛД (по образец);

8.       Копие от трудова книжка;

9.       Други документи по преценка на кандидата

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ се сключва трудов договор на 8-часов работен ден, като един социален асистент предоставя подкрепа на минимум двама потребители.

Документи на кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ се подават в  град Плевен, бул. „Русе“ № 1, ет. 1, стая 5  и стая 7 /сграда на бившата Стоматология/,  всеки работен ден от 8,30 ч. до 17,00 часа. За допълнителна информация – телефон:  064/ 800-402.

Подобни новини

Back to top button