БизнесПроизводствоСтранатаСтроителствоТърговияУслуги

НСИ отчита подобрение на бизнес климата

Във всички сектори прогнозите са за увеличаване на цените през следващите 3 месеца

През ноември 2022 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 3.5 пункта в сравнение с предходния месец, като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори – промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Това сочат данни от анкета на Националния статистически институт сред собственици и ръководители на компании.

Несигурната среда е основен източник на безпокойство за мениджърите, като очакванията им са за повишение на цените през декември, януари и февруари.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се увеличава с 0.8 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Подобряват се и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца.
Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за
дейността на предприятията, макар през последния месец да се отчита намаление на негативното им влияние.
Очакванията на мениджърите относно продажните цени в промишлеността през следващите три месеца са в посока на увеличение.
Строителство. През ноември съставният показател „бизнес климат в строителството“ се повишава с 2.2 пункта. Оценките на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията се подобряват, като и очакванията им за следващите шест месеца са благоприятни. Същевременно анкетата регистрира известно увеличение на получените нови поръчки през последния месец.
Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната
икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила. По отношение на продажните цени в строителството 49.4% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.
Търговия на дребно. Най-високо е покачването на съставният показател „бизнес климат“ в търговията на дребно“ – с 8.7 пункта, което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са положителни.

Основните фактори, ограничаващи дейността в сектора, остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното им въздействие.
Оценките на търговците на дребно относно продажните цени през последния месец са в посока на увеличение, като 31.3% от мениджърите предвиждат те да продължат да се повишават през следващите три месеца.
Услуги. През ноември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 5.3 пункта в резултат на благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.
Най-сериозните затруднения за бизнеса продължават да са свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила и конкуренцията в бранша.
По отношение на продажните цени в сектора на услугите прогнозите на мениджърите са за известно увеличение през следващите три месеца.

Подобни новини

Back to top button