Граждани за прозрачно управлениеОбществоОбщинска и държавна администрация

За 11 години 42 български общини са наградени с престижния Европейски етикет за иновации и добро местно управление

Две от тези общини са плевенските Кнежа и Левски

Тази статия е направена в изпълнение на проекта на Фондация „Съвременна плевенска медия“ (ФСПМ) „Граждани за прозрачно местно управление в област Плевен“, целящ да информира обществеността в региона за работата на местната власт с оглед повишаване на прозрачността и почтеността на 11-те общини в област Плевен.

През октомври 2007 г. във Валенсия, Испания, на 15-тата сесия на Конференцията на европейските министри, отговорни за местното и регионално управление на Съвета на Европа е приета Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво. България е една от първите държави-членки на Съвета на Европа, които стартират прилагането ѝ – на 04.10.2007 г. Правителството ни одобрява Стратегията и дава съгласие за участие на нашата държава в пилотното ѝ изпълнение, а през 2011 година България става първата държава-членка на СЕ, която успешно провежда цялата процедура по прилагане на Стратегията, след което на всеки две години се провеждат процедури за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво в нашата страна.

Организацията и провеждането на процедурата за присъждане на Етикета се осъществява в партньорство между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Към момента са проведени 6 процедури за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини, като в тях са наградени общо 42 общини, както следва:
– през 2011 година – 13 общини: Димитровград, Добрич, Долна баня, Карлово, Кирково, Кнежа, Лясковец, Перник, Свиленград, Свищов, Смолян, Столична община и Търговище;
– 2013 – 16 общини: Бяла Слатина, Димитровград, Добрич, Долна баня, Кирково, Кнежа, Мездра, Перник, Поморие, Русе, Свищов, Смолян, Смядово, Столична, Троян и Търговище;
– 2015 – 18 общини: Банско, Бяла Слатина, Враца, Вълчи дол, Габрово, Г. Оряховица, Димитровград, Добрич, Долна баня, Кнежа, Ловеч, Павликени, Петрич, Поморие, Свищов, Столична, Троян и Търговище;
– 2017 – 17 общини: Банско, Бяла Слатина, Вълчи дол, Габрово, Горна Оряховица, Девня, Димитровград, Добрич, Кнежа, Павликени, Поморие, Русе, Самоков, Свищов, Смядово, Троян и Търговище;
– 2020 – 23 общини: Берковица, Бургас, Враца, Вълчи дол, Габрово, Димитровград, Добрич, Долна баня, Ихтиман, Каспичан, Кнежа, Кърджали, Левски, Ловеч, Мездра, Павликени, Поморие, Свищов, Сърница, Тетевен, Троян, Търговище и Челопеч;
– 2022 – 22 общини: Ардино, Банско, Берковица, Вълчи дол, Габрово, Димитровград, Добрич, Долна баня, Доспат, Каспичан, Кнежа, Костинброд, Левски, Ловеч, Павликени, Поморие, Раковски, Свищов, Сърница, Тетевен, Троян и Търговище.

Както е видно, през годините Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е бил присъждан на някои общини нееднократно. 5 от общо 42-те отличавани с Етикета български общини са носители на наградата във всичките шест процедури по присъждането ѝ у нас. Това са общините Димитровград, Добрич, Свищов, Търговище и плевенската община Кнежа (във връзка с това можете да прочетете интервюто с кмета на Кнежа).
Три общини – Долна баня, Поморие и Троян – са наградени с Европейския етикет за иновации и добро местно управление в пет от шестте процедури по неговото връчване. По четири пъти са отличени общините Вълчи дол, Габрово и Павликени. Трикратни носители на Етикета са Банско, Бяла Слатина, Ловеч и Столична община. Два пъти през годините са били награждавани 12 общини: Берковица, Враца, Каспичан, Кирково, Левски, Мездра, Перник, Русе, Смолян, Смядово, Сърница и Тетевен. На 15 от наградените в периода 2011-2022 година 42 български общини Етикетът е присъден еднократно: Ардино, Бургас, Горна Оряховица, Девня, Доспат, Ихтиман, Карлово, Костинброд, Кърджали, Лясковец, Петрич, Раковски, Самоков, Свиленград и Челопеч.

Интересна съпоставка на наградените общини може да бъде направена по отношение на броя на населението в тях (ползвани са данните на Националния статистически институт актуални към дата 31.12.2021 г.). Почти всички отличени с Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво общини са с население под 100 000 души, като преобладават тези с брой на населението под 50 000, а най-много – 25 общини са с население между 10 хил. и 50 хил. души. Осем от наградените с Етикета общини са с население под 10 000, като най-малката община е Челопеч с едва 1 584 души.

И все пак какво представлява въпросният Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво.
С него се удостоверява, че дадена община отговаря на европейските стандарти за качество както на цялостното управление на местно ниво, така и на конкретните предоставяни административни услуги. Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество.
Главната цел на инициативата за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление е да се насърчават усилията на все повече местни власти и продуктивното съперничество между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление в България.

Към момента общият брой на общините в България е 265, а както бе споменато, за 11-те години откакто Етикетът се присъжда в държавата ни, с него са наградени 42 общински администрации, което означава, че те са положили усилия да отговорят на изискванията, залегнали в горепосочената Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво, изготвена от Съвета на Европа.

Целите на Стратегията са: да поставят гражданите в центъра на всички демократични институции; да подобряват качеството на предлаганите местни публични услуги; да създават и утвърждават институционални предпоставки за по-добро местно самоуправление в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление и други стандарти на Съвета на Европа.

Стратегията съдържа 12 принципа за добро демократично управление на местно ниво, които са основата за присъждане и на самия Европейски етикет за иновации и добро управление, а именно:

 • Честно провеждане, представителност и обществено участие по време на избори – да се осигурят реални възможности за всички граждани да упражняват правото си на глас по въпроси от обществен интерес;
 • Отзивчивост – да се осигури непрекъснато във времето посрещане на нуждите и законно обоснованите очаквания на гражданите от страна на местните власти;
 • Ефикасност и ефективност – да се гарантира постигане на целите чрез оптимално използване на наличните ресурси;
 • Откритост и прозрачност – да се осигурява обществен достъп до информация и да се улеснява разбирането за това, как се решават обществено значимите въпроси;
 • Върховенство на закона – да се гарантира честност, безпристрастност и предсказуемост;
 • Етично поведение – да се гарантира, че общественият интерес е поставен над личните интереси;
 • Компетентност и капацитет – да се гарантира, че местните представители на населението, както и назначаемите служители са в състояние да изпълняват своите задължения;
 • Иновации и отвореност за промени – да се гарантира, че се извлича практическа полза от въвеждането на нови решения и добри практики;
 • Устойчивост и дългосрочна ориентация – да се взимат под внимание интересите на бъдещите поколения;
 • Стабилно финансово управление – да се гарантира целенасочено и продуктивно използване на обществените фондове;
 • Човешки права, културно разнообразие и социално единство – да се гарантира, че са защитени всички граждани и е зачетено човешкото им достойнство, както и това, че никой от тях не е дискриминиран или изключен от обществения живот;
 • Отчетност – да се гарантира, че избираемите представители на властта и назначаемите общински служители поемат и носят отговорност за своите действия.

Изброените дванадесет принципа за добро демократично управление на местно ниво са в сърцевината на Стратегията и тяхното приемане и прилагане от общините гарантира ефективно и ефикасно планиране и управление на местни политики и мерки в полза на гражданите, различните социални групи и бизнеса.

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за качество на цялостното управление в общините, като управлението се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави-членки. С него се удостоверява, че дадена община отговаря на европейските стандарти за качество на управлението на местно ниво.

Право да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет имат всички български общини, които приемат и прилагат в работата си 12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа.

–––––––––

Настоящата статия е написана в изпълнение на една от дейностите по проект „Граждани за прозрачно местно управление в област Плевен“, провеждан от Фондация „Съвременна Плевенска медия“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“, а именно „Оценка на 11-те общини в област Плевен, съгласно Дванадесет принципа за добро демократично управление на местно ниво.“

Автор: Кремена Ватева

Подобни новини

Back to top button