БизнесВодещи новиниОбществоПроблемиУслуги

Водата в Плевен ще поскъпне дори повече от поисканото от ВиК дружеството

На 2 юни тази година, при новината за поскъпването на кубик вода в Плевен до 4.01 лв., ви информирахме, че „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Плевен е заложило в бизнес плана си за периода 2022-2026 г. покачване на цената през всяка следваща година.

За 2023 г. от дружеството предлагат комплексна цена на водата 4,36 лв./куб. м. с ДДС, като от 1 януари 2023 г. жителите на област Плевен ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента: доставяне – 3,17 лв. с ДДС, отвеждане – 0,35 лв. с ДДС и пречистване – 0,84 лв. с ДДС.

На проведеното на 6 декември обществено обсъждане в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) стана ясно, че през 2023 г. 15 регионални ВиК оператори ще получат по-малко увеличение на цените на ВиК услугите в сравнение с одобрените цени в техните бизнес планове. За шест от тези дружества действащите към момента цени дори ще бъдат намалени. За 5 регионални дружества обаче се предлага по-високо увеличение спрямо одобрените цени на ВиК услуги. Сред тези 5 „отличници“ е и ВиК – Плевен. Другите са Варна, Русе, Смолян и Стара Загора.

Това предвиждат докладът на КЕВР и проектът за решение за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г, които регулаторът в състав ВиК разгледа на открито заседание и обществено обсъждане. Процедурата се провежда по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги /НРЦВКУ/. Докладът и проекторешението бяха предварително публикувани на интернет страницата на Комисията.

В съответствие с действащата законова и подзаконова уредба, след третата и след петата година от приемането на бизнес плановете на ВиК дружествата КЕВР е нормативно задължена да актуализира утвърдените с 5-годишните бизнес планове на ВиК дружествата цени на услуги за следващата година. При изменението на цените регулаторът отчита допълнителни показатели за изпълнение, а не само натрупания инфлационен индекс от датата на приемане на бизнес плановете.

С решение от 30.12.2020 г. Комисията изпълни нормативното изискване да отчете степента на изпълнение на одобрените бизнес планове след третата година на регулаторен период 2017-2021 г. и измени одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. Със сегашната процедура регулаторът отчита изпълнението на одобрените бизнес планове през останалите две години от предишния регулаторен период – 2020 г. и 2021 г.

Сегашната процедура по изменение на цените на услугите се провежда след като през 2022 г. Комисията извърши цялостен регулаторен преглед, включващ планови проверки на дейността на всички ВиК дружества за 2020-2021 г. За втори път при изменението на цените на услугите регулаторът отчита и ефекта от изпълнението на инвестициите, заложени от дружествата в техните бизнес планове, както и изпълнението на единните показатели за ефективност.  Оценяването на дейността на дружествата е извършено с прилагането на единна методика, което създава равнопоставеност между тях. Приетият от Комисията доклад за извършените през 2021 г. дейности е публикуван на интернет страницата на Комисията (www.dker.bg) в раздел ВиК/Информационна система.

Всеки един бизнес план е своеобразен договор между потребителите и доставчиците на услуги, в случая ВиК дружествата. Ролята на регулатора е да контролира стриктно изпълнението на параметрите на бизнес плановете, тъй като в тях е заложен ясен ангажимент –  клиентите да получават качествена услуга срещу определена от Комисията цена. Всяко неизпълнение на показателите от бизнес плана е нарушение на този ангажимент и задължение на КЕВР е да отрази това с промяна в цената.

С предлаганите изменения на цените за 2023 г. Комисията дава актуална индивидуална оценка за резултатите от дейността на всеки отделен ВиК оператор с одобрен бизнес план. За ВиК операторите, които с бизнес плановете са поели конкретни ангажименти, но качеството на техните услуги е влошено и инвестициите не са постигнати, Комисията ги санкционира и намалява одобрените им цени за 2023 г. За дружествата, които са доказали високо изпълнение на заложените цели, одобрените цени се увеличават.

В 14-дневен срок участниците в общественото обсъждане могат да внесат в КЕВР писмени становища по проекта за решение за изменение на одобрените с бизнес плановете цени на ВиК услуги за 2023г.

Окончателно решение регулаторът ще приеме на закрито заседание на 30.12.2022 г.

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР.Видео от заседанията може да намерите на този линк.

Подобни новини

Back to top button