Водещи новиниОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Не се предлагат промени в размерите на такса смет в Плевен за 2023 г.

Действащите са определени с решение от 2015 г., внесенията в Общинския съвет проект е те да останат в сила и през 2023

План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен за 2023 г. влиза за обсъждане в Общинския съвет. Документът предстои да бъде разгледан първо в две от постоянните комисии – ПК по „Бюджет и финансова политика“ и комисията по „Устройство на територията, екология и земеделие“, информира председателят на местния парламент Мартин Митев. Преди това предложението бе публикувано за обществено обсъждане на интернет страницата на Общината в 30-дневен срок, съгласно изискванията на Административнопроцесуалния кодекс. Т.е. заинтересуваните страни имаха възможност в продължение на месец да подават своите писмени становища по внесения документ.

Съгласно Закона за местните данъци и такси, такса битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на приета План-сметка за всяка дейност. План-сметката следва да включва необходимите разходи за: закупуване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране (включително разделно) на битови отпадъци и транспортирането им до депа и др. инсталации за третиране; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията и обезпеченията по ЗУО и за почистване на териториите, предназначени за обществено ползване.

Действащите в момента размери на таксата за битови отпадъци за населените места на община Плевен са определени с Решение №026 от 21.12.2015 г. на Общинския съвет – Плевен. Предложеният проект за решение е същите да останат в сила и през 2023 г., както следва:

– за гр. Плевен за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия – 1,494 на хиляда от данъчната оценка на имота;

– за гр. Плевен за нежилищни имоти на предприятия – 4,814 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;

– за гр. Славяново за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 1,2 на хиляда от данъчната оценка на имота;

– за гр. Славяново за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота.

За останалите населени места с организирано сметоизвозване:

– за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,7 на хиляда от данъчната оценка на имота;

– за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;

– за кметство Опанец /старо село/ – за имотите, попадащи извън строително-регулационни граници, ще се извършва само услугата поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г. – в размер на 28,36 % от общия промил за жилищни и нежилищни имоти.

Съгласно чл.21, ал.4, т.5 от общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, на територията на общината не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа: За сгради, собственост на организации на хора с увреждания, които не са отдадени под наем; за сгради на училища, висши училища и академии, използвани за учебен процес и научна дейност; за музеи, галерии, библиотеки и читалища, които не са отдадени под наем“.

Разходите за сметосъбиране и сметоизвозване за периода 01.11.2021 г. – 31.10.2022 г. по сключени договори са 3 653 719,69 лв. с ДДС. Посочените прогнозни разходи за тези дейности за 2023 г. са съответно 4,100 000 лв. с ДДС, се посочва в предложението. Прогнозната стойност на дейността е обвързана с предстоящо сключване на договор по реда на Закона за обществените поръчки. Изпълнителят на услугата ще обслужва по-голям брой съдове за отпадъци, ще бъде въведена нова система за GPS проследяване и контрол на част от контейнерите, ще бъдат обслужвани и обекти извън регулацията на град Плевен, както и всички нови обекти, които декларират заплащане на такса битови отпадъци според количеството. Пълният текст на внесената за обсъждане План-сметка за 2023 г. е публикуван на интернет страницата на Общински съвет Плевен, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец декември 2022 г. – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-dekemvri-2022-g /Материали за заседания на ПК по „Бюджет и финансова политика“ и ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“/.

Подобни новини

Back to top button