ОбществоПолитикаПроблемиСвета

Европарламентът призовава за нов начин на мислене по правата на хората с увреждания

Депутати искат да не се отпускат европейски средства за сегрегирани заведения

В доклад, приет във вторник (526 гласа „за“, 10 „против“ и 83 „въздържал се“), членовете на ЕП предлагат мерки, които биха преосмислили социалната, правната и политическата рамка за правата на хората с увреждания и биха спомогнали за изкореняването на стереотипите, дискриминацията и погрешните убеждения.

Те призовават за система, която насърчава социалното участие, т.е. система, основана на достъпни общности, които предоставят необходимите услуги и грижи, в съответствие с Европейската стратегия за правата на хората с увреждания. Евродепутатите настояват също така да се разширят ползите от предстоящата карта на ЕС за хората с увреждания и въвеждането й да бъде задължително за държавите членки, както и да се предприемат мерки за приобщаващи общообразователни институции и здравеопазване.

Реформиране и разширяване на правилата на ЕС

Достъпът до пазара на труда е от съществено значение, твърдят членовете на ЕП. Комисията следва да разработи европейска правна рамка за приобщаващи предприятия и да започне преразглеждането на Директивата за равно третиране в областта на заетостта. Те също така искат от Комисията да актуализира предложението за Директива на ЕС за равното третиране, което е блокирано от държавите членки от 2008 г. насам.

Парламентът приветства предстоящия одит на Европейската сметна палата относно начина, по който средствата на ЕС спомагат за осигуряване на равенство, и настоятелно призовава Комисията да оттегли или да възстанови плащанията, ако са нарушени основните права, като подчертава, че нито една сегрегирана среда не следва да получава средства от ЕС.

Сложни модели на дискриминация и насилие

Сложната дискриминация, основана на увреждане, въз основа на други лични характеристики (напр. пол, раса, възраст, религия или сексуална ориентация) е ключов проблем за членовете на ЕП. Специално се споменава насилието, основано на пола, както и отказът на достъп до услуги в областта на сексуално и репродуктивно здраве, отказът на информирано съгласие по отношение на използването на контрацептиви и принудителна стерилизация.

Членовете на ЕП също така твърдят, че хората с увреждания трябва да могат да гласуват и да се кандидатират на избори на равна основа. В случаи на европейски граждани, живеещи в друга държава от ЕС, решенията за лишаването им от правоспособност, взети в държавата членка по произход, не трябва непременно да ги лишават от правото да се кандидатират и да гласуват там, където живеят, подчертават евродепутатите.

Подобни новини

Back to top button