Граждани за прозрачно управлениеОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Любка Александрова, кмет на Левски: Ще продължим да търсим мнението на гражданите по важни местни политики и да насърчаваме гражданското участие

Община Левски вече два пъти е сред българските общини наградени с престижното отличие Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво, като първата такава награда е връчена на администрацията през 2020 година, а в края на октомври 2022 Община Левски спечели приза отново.
Във връзка с това и като част от работата по проект „Граждани за прозрачно местно управление в област Плевен“, изпълняван от ФондацияСъвременна плевенска медия“, отправихме към кмета на Община Левски няколко въпроса.

– Госпожо Александрова, Община Левски е наградена за първи път с Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво през 2020 година. Какво беше необходимо да се промени в работата на Община Левски, за да спечелите тази награда тогава? Кандидатствали ли сте за Етикета в предходните години?

– Община Левски кандидатства за първи път през 2020 г. за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво, по Петата процедура по прилагане на принципите за добро демократично управление на местно ниво.

Предвид факта, че Община Левски работи за устойчиво и дългосрочно развитие на общината през годините – открито, с компетентност и воля за иновации, културно разнообразие и социално единство, събрахме огромен обем информация и документи, доказващи прилагането на всеки един от 12-те принципа в основата на Стратегията за иновации и добро управление на Съвета на Европа.

Запознахме се с процедурите за кандидатстване и с практическите условия за оценка, разработени на Европейско ниво и адаптирани за българските условия от МРРБ във взаимодействие с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

За да се осигури по-голяма прозрачност и по-голяма отчетност на местната политика, информацията е достъпна на сайта на Община Левски, като част от нея /поради динамиката на процесите/ е актуализирана.

През 2022 г. Община Левски кандидатства за втори път за постигане на Европейски стандарт за качество на управлението на местно ниво по Шестата процедура за присъждане на Европейски етикет за добро управление на местно ниво. Това дава възможност за самооценка, обратна връзка от гражданите и независима оценка на приложението на принципите на добро демократично управление.

В рамките на Процедурата за присъждане на Европейски етикет е проведено анкетно проучване от „СОВА 5“ АД сред гражданите и общинските съветници в общината. Като от основните изводи се извежда това, че

дейностите на местните власти не са достатъчно популярни сред гражданите на общината

Полученият приз е признание, но и голяма отговорност! Отговорност за повишаване на прозрачността, информираността, комуникацията и заинтересоваността на гражданите относно реализиране на социалната, икономическата и културната политика на Община Левски. 

– Повлия ли, по какъв начин и на какво това, че Общината е носител на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво?

– Призът Европейски етикет е удовлетворение и признание за работата на ръководството и служителите, които ежедневно, реално се сблъскват с проблемите на гражданите, бизнеса и организациите. През 2020-2021 приоритетите на общините бяха насочени към преодоляване на ковид пандемията и поради тази причина не бяха реализирани пилотни проекти за иновации с общините, носители на Европейски етикет.

Взаимодействието с гражданите се осъществява по-често в социалните мрежи. Те все още не са достатъчно активни при провеждане на обществените обсъждания и изпитват затруднения в разбирането на нормативните актове и намирането на информация в сайта на общината. Надяваме се това да се промени с

новия сайт на общината и новата онлайн платформа за обществено обсъждане

– Кои са основните параметри, които трябваше да подобрите, за да може да отговорите на изискванията за отличието?

– По-голяма връзка с гражданите, по-голямо тяхно участие и активност в местните политики, прозрачност и информираност относно реализиране на местните политики.

Община Левски активно информира гражданите за своята дейност и дейността на Общинския съвет чрез осигурен достъп на информация в сайта до доклади, процедури, проекти, планове и програми за развитие, подробна информация за работата на ОбС, електронни услуги и чрез публикуване на актуални новини и полезна информация в официалната страница на Общинския информационен център в социалната мрежа Фейсбук.

Актуална и полезна информация за събития и дейности гражданите получават и от Общинско радио „Левски”, което излъчва пряко и заседанията на ОбС-Левски, и общинския вестник „Левски ДНЕС”.

– Сред главните цели на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво е гражданите да бъдат поставени в центъра на всички демократични институции. Как Община Левски постига това? Промени ли се и как отношението и взаимодействието на хората с администрацията през последните години?

– Цел на Стратегията е да мобилизира и стимулира действия от страна на общините така, че гражданите да се възползват от доброто демократично местно управление посредством постоянно подобряване на качеството на местните публични услуги, ангажиране на населението в обществения живот и провеждането на политики, отговарящи на очакванията на хората.

Община Левски винаги е поставяла гражданите в центъра на всички въпроси, касаещи местното развитие, като пример за това са обществените обсъждания, които се провеждат във връзка с приемане на различни стратегически планове, програми и бюджета на общината. Сесиите на Общинския съвет са отворени за граждани, като им е предоставена възможност да присъстват свободно и да изразяват своето мнение. Сесиите се излъчват в реално време по местното радио. Реализират се постоянни срещи с населението по различни теми, приемни дни на кмета, на председателя на ОбС с цел гражданите да участват в процеса на формиране, изпълнение и мониторинг на местните политики.

По отношение на административните услуги общината е улеснила граждани и бизнес, чрез предоставянето им по електронен път в Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги (EGOV.bg – електронен портал на Министерство на електронното управление).

– Във връзка с работата си по проект „Граждани за прозрачно местно управление в област Плевен“ наши колеги се налага да търсят информация на сайта на Община Левски и споделят, че това се оказва нелека задача. Предвиждате ли да бъдат извършени подобрения, за да може ползването на сайта Ви да бъде по-удобно?

– Да, в момента се подготвя новия сайт на общината, съгласно унифицирани стандарти, който ще бъде публичен съвсем скоро и със сигурност от 2023 г. ще бъде по-удобен и улеснен за всички.

В същото време ще се създаде нова Онлайн платформа за обществени консултации, с което се надяваме да постигнем по-голяма прозрачност и връзка с всички заинтересовани страни.

– Ако може да бъде направено такова разграничение, посочете кои според Вас – за работата на Община Левски и спрямо жителите на общината – са най-съществените от 12-те принципа на добро демократично управление на местно ниво, залегнали в сърцевината на Стратегията, на базата на която се връчва Европейският етикет.

– Всеки един принцип е важен и само в съвкупност от прилагането им ще се постигне добро демократично управление на местно ниво.

Общината взема и прилага решения по начин, който е открит, прозрачен, отговорен и навременен, в защита на публичния интерес. Приема планове за интеграция на конкретни социално уязвими групи, подпомага дейностите на неправителствените организации

насърчава диалога и партньорствата между различни основни социални партньори

Развиваме непрекъснато професионалните си умения с цел повишаване качеството на предоставяните услуги. В същото време работим за ефективна комуникация с гражданите и популяризиране на доброто управление.

– Какво още смятате, че е важно да промените и/или продължите, за да можете и занапред, още по-добре, да се представяте като администрация, заслужаваща наградата за иновации и добро управление на местно ниво?

– Да продължим да търсим мнението на гражданите по важни местни политики, да насърчаваме гражданското участие от самото начало на процеса на вземане на решения, да осигурим по-голяма прозрачност и отчетност, да се усъвършенстват техниките за консултиране с ключовите заинтересовани страни – неправителствени организации, бизнеса, местните медии и други групи по интереси.

С цел да не се допускат граждански оплаквания за предоставените административни услуги е необходимо технологично развитие и обновяване на работните процеси и координацията, включително насърчаване на процеса дигитализация на дейността, процесите и услугите на Общината.

Разбира се, всичко това няма как да стане без усъвършенстване на уменията и подобряване на административния капацитет чрез различни форми за обучение, обмен на информация и опит.

Интервюто взе: Кремена Ватева

Със съдействието на Ирина Александрова, старши експерт в Отдел „Управление на проекти“ в Община Левски

Настоящата статия е написана в изпълнение на една от дейностите по проект „Граждани за прозрачно местно управление в област Плевен“, провеждан от Фондация „Съвременна Плевенска медия“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ и целящ да информира обществеността в региона за работата на местната власт с оглед повишаване на прозрачността и почтеността на 11-те общини в област Плевен, а именно – „Оценка на 11-те общини в област Плевен, съгласно Дванадесет принципа за добро демократично управление на местно ниво.“

Подкрепата за Фондация „Съвременна плевенска медия“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Съвременна плевенска медия“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Подобни новини

Back to top button