ОбразованиеОбществоПолитика

Предложения за ремонт и модернизиране на 3 училища и 2 детски градини в Плевен ще гледат съветници

Последното заседание за 2022-а на Общинския съвет юе се проведе на 22 декември

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, се събират за последни заседания за тази календарна година. Комисиите заседават днес и утре /19 и 20 декември/, в Заседателната зала в сградата на Община Плевен по предварително уточнен график.

19 ДЕКЕМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/

Днес заседават две от постоянните комисии – ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ и ПК по „Здравеопазване и социална политика“.

ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Цветелин Горанов заседава от 16,00 ч. по дневен ред от 11 точки. Комисията ще разгледа предложения за кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с проекти за обновяване и модернизация на ОУ „Петър Берон“, гр. Плевен и на СУ „Стоян Заимов“, гр. Плевен“ по процедура „Модернизация на образователна среда“ от Национален план за възстановяване и устойчивост. Ще бъдат обсъдени и предложения за кандидатстване по същата процедура с проекти за обновяване и модернизация на две детски градини – ДГ „Кокиче“ и ДГ „Зорница“ в Плевен. Дневният ред включва още: Предложение за изграждане на спортни площадки със специализирана спортна настилка в ОУ „Д-р Петър Берон“, в СУ „Стоян Заимов“ и в ОУ „Цветан Спасов“ по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища на МОН; Предложения за учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „Извор – 1959“ и НЧ „Пробуда – 1990“ в Плевен върху общински недвижими имоти; Даване съгласие за изграждане на многофункционални спортни игрища за баскетбол и волейбол в двора на СУ „Стоян Заимов“ – Плевен; Предложение от ОУ „Петър Берон“ – Плевен за изготвяне на технически проект; Заявление от НЧ „Цветан Спасов 1959“, гр. Плевен за право на ползване на недвижим имот.

ПК по „Здравеопазване и социална политика” с председател доц. д-р Евгения Бързашка заседава днес от 17,00 ч. На заседанието ще бъдат разгледани предложение за кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с проекти „Грижа в дома в община Плевен“ и „Грижи и подкрепа за децата в община Плевен“ по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027“. За обсъждане влиза и предложение за  кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с проект „Подкрепа за реформиране на системата от социални услуги в община Плевен“ отново по същата програма.

На вниманието на Здравната комисия ще стоят и постъпилите до момента преписки за финансово подпомагане на граждани с репродуктивни проблеми.

20 ДЕКЕМВРИ /ВТОРНИК/

Във вторник заседават пет от постоянните комисии – ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“, ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“, ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ ПК по „Бюджет и финансова политика“, ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Свилен Трифонов заседава от 13,00 ч. Комисията ще разгледа: Предложение за изменение и допълнение на Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Плевен; Даване съгласие и оправомощаване кмета на Общината за сключване на извънсъдебна спогодба за заплащане обезщетение за неизпълнение на договор с предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия за обект Водна каскада – Плевен; Жалба от заинтересовани собственици от УПИ X, кв.390 по плана на гр. Плевен.

 ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Владислав Монов заседава от 14,00 ч. по дневен ред от 10 точки. Сред тях са: Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – обособено помещение в Културен дом, с. Ясен; Учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „Извор – 1959“ и на НЧ „Пробуда – 1990“ в Плевен; Заявление от НЧ „Цветан Спасов – 1959“, Плевен относно право на ползване на недвижим имот; др.

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател инж. Йордан Василев заседава във вторник от 15,00 ч. по дневен ред от 17 точки. Голяма част от предложенията в дневния ред касаят разрешения за изработване на проекти за подробни устройствени планове за поземлени имоти на територията на общината.

ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков ще заседава от 15,30 ч. по 10 предложения. Сред тях са: Предложение за приемане на План – сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2023 г.; Изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2022 г., във връзка с включване на нов обект: Изготвяне на Работен инвестиционен проект за обект „Основен ремонт на пл. „Македония“; Предложение за разглеждане и утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд “Жилища за продажба”, които да бъдат продадени на наематели, настанени в жилищата по административен ред и отговарящи на условията на Закона за общинската собственост и общинската Наредба №18, както и определяне на продажни цени на жилищата; др.

ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Йордан Грижов заседава от 16,00 ч. Комисията ще обсъжда предложение за изменение и допълнение на Наредба №33 за финансовото подпомагане на спортните клубове на територията на общината.

Всички точки, включени в дневните редове на постоянните комисии за м. Декември, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец декември 2022 г. – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-dekemvri-2022-g

Последното за тази година заседание на Общински съвет – Плевен е насрочено за 22 декември (четвъртък) от 9.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“. Предварителният дневен ред включва 36 предложения.

Подобни новини

Back to top button