ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Такса битови отпадъци в община Плевен остава без промяна и през 2023-а

С 37 гласа „за“ Общински съвет – Плевен прие План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2023 г. Такса битови отпадъци за населените места в общината остава без промяна и следващата календарна година, решиха съветниците

Съгласно изискванията на Закона за местните данъци и такси, такса битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на приета План-сметка за всяка дейност. Действащите в момента размери на таксата за населените места в община Плевен са определени с решение от 21.12.2015 г. на местния парламент. Те остават в сила и през 2023 г. и са както следва:

– за гр. Плевен за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия – 1,494 на хиляда от данъчната оценка на имота;

– за гр. Плевен за нежилищни имоти на предприятия – 4,814 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;

– за гр. Славяново за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 1,2 на хиляда от данъчната оценка на имота;

– за гр. Славяново за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота.

За останалите населени места с организирано сметоизвозване:

  • за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,7 на хиляда от данъчната оценка на имота;
  • за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;
  • за кметство Опанец /старо село/ – за имотите, попадащи извън строително-регулационни граници, ще се извършва само услугата поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г. – в размер на 28,83 % от общия промил за жилищни и нежилищни имоти.

Съгласно чл.21, ал.4, т.5 от общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, на територията на общината не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа: За сгради, собственост на организации на хора с увреждания, които не са отдадени под наем; за сгради на училища, висши училища и академии, използвани за учебен процес и научна дейност; за музеи, галерии, библиотеки и читалища, които не са отдадени под наем“.

Разходите за сметосъбиране и сметоизвозване за периода 01.11.2021 г. – 31.10.2022 г. по сключени договори са 3 653 719,69 лв. с ДДС. Към момента се обслужват всички населени места от общината, като честотата на извозване е, както следва: за град Плевен в жилищните квартали и районите на централната градска част – ежедневно; два пъти седмично е честотата на извозване за индустриалните зони и един път седмично за индивидуалните съдове за отпадъци на фирми и граждани. Извършва се дезинфекция на съдовете за отпадъци. Обслужват се също и обекти извън регулационните граници – в парк „Кайлъка“ и в местностите Стража и Текийски орман. Извозват се контейнери за сгур в зимните месеци и за строителни отпадъци от частични ремонти на домакинствата, почистват се и нерегламентираните сметища. В с. Буковлък кратността на обслужване на съдовете е 7 дни. В град Славяново и другите села от общината сметосъбирането се извършва през 10 дни. Обслужват се всички обекти, декларирали заплащане на такса битови отпадъци според количеството.

Разходите за почистване по райони в Плевен – улици, обществени места, речни корита в регулацията на населените места от общината, паркове, включително част от парк „Кайлъка”, градинки, детски площадки и нерегламентирани замърсявания, са 3 640 570,11 лв. с ДДС. При периодичните проверки и сигнали се установяват и нерегламентирани замърсявания. Разходите за извършване на дейностите по почистването им са включени в тази сума и възлизат на 654 530,33лв.с ДДС за посочения период

През годината в сепариращата инсталация на Регионалната система са обработени общо 54 515,04 тона смесен битов отпадък от община Плевен. За компостиране са постъпили 4 451,997 тона зелени отпадъци и биоразградими отпадъци. Депонирани са 39 843,587 тона. Отделени за рециклиране са 11 725,534 тона отпадъци от пластмаса, хартия, картон, стъкло и метали.

Прогнозни разходи за дейностите през 2023 г.:

Посочените прогнозни разходи за сметосъбиране и сметоизвозване през 2023 г. са съответно 4,100 000 лв. с ДДС. Прогнозната стойност на дейността е обвързана с предстоящо сключване на договор по реда на Закона за обществените поръчки. Изпълнителят на услугата ще обслужва по-голям брой съдове за отпадъци, ще бъде въведена нова система за GPS проследяване и контрол на част от контейнерите, ще бъдат обслужвани и обекти извън регулацията на град Плевен, както и всички нови обекти, които декларират заплащане на такса битови отпадъци според количеството.

За почистване по райони в града – улици, обществени места, паркове, градинки, речни корита, детски площадки и нерегламентирани замърсявания, плюс трикратно миене през годината, заложените средства са съответно 4 500 000 лв. с ДДС.

Общо записаните прогнозни приходи от такса битови отпадъци и възстановени отчисления от РИОСВ за 2023 г. са 9 400 000 лв. Общо разходите за същия период са 15 869 500 лв. Разликата между прогнозните приходи от такса битови отпадъци и разходите за поддържане чистотата на обществените територии, както и отчисленията по ЗУО ще бъдат за сметка на други местни приходи на Община Плевен.

Подобни новини

Back to top button