ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Община Плевен ще кандидатства с три проекта по програма „Развитие на човешките ресурси“

Общински съвет – Плевен, даде на декемврийското си зааседание съгласие Плевен да кандидатства за външно финансиране по три проекта пред Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. Проектопредложенията, одобрени от съветниците, са: проект „Грижа в дома в община Плевен“, проект „Грижи и подкрепа за децата в община Плевен“ и проект „Подкрепа за реформиране на системата от социални услуги в Община Плевен“.

Проектът „Грижа в дома в община Плевен“ е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Грижа в дома“. Целта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. С този проект Общината ще има възможност да осигури без прекъсване предоставянето на почасови мобилни здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора и да продължи алтернативната подкрепа в общността чрез предоставянето на качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа. Идеята е този проект да надгради реализираните дейности и резултати по проекта „Патронажна грижа + в община Плевен”, финансиран по ОПРЧР 2014 – 2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 175 000 000 лв. Съгласно условията за кандидатстване за Община Плевен максимално допустимият брой потребители е 624 лица от целевата група, а максималната стойност за предоставяните интегрирани здравно-социални услуги (компенсацията) за едно лице е до 5 041 лв. Крайният срок за подаване на проектното предложение е 17:30 ч. на 31 януари 2023 г.

Проектът „Грижи и подкрепа за децата в община Плевен“ се подготвя по процедурата „Бъдеще за децата“. Община Плевен не е конкретен бенефициент по тази процедура, но е допустим кандидат, тъй като отговаря на всички критерии за допустимост по процедурата по правосубектност, както и притежава изискуемия оперативен, финансов и административен капацитет. С изпълнение на този проект Общината ще има възможност да осигури без прекъсване предоставянето на услугите във функциониращият към момента „Център за ранна интервенция на уврежданията“ /на ул. „Дойран“ №81/. В центъра, както и мобилно на терен, се предоставят услуги свързани с ранната интервенция на увреждания при деца до 7 години, здравна детска консултация, групово, семейно и индивидуално консултиране. Услугите се предоставят от квалифициран екип, в чиито състав са логопеди, психолози, педиатър, медицинска сестра, рехабилитатор, кинезитерапевт, социални работници, медиатори. До момента целевата група, която е получила подкрепа чрез предоставяните услуги на РЦРИУ, е от 1 343 потребители. Идеята е настоящото проектно предложение да надгради реализираните дейности и резултати. Освен осигуряване предоставянето на услугите на РЦРИУ ще бъде създадена и услуга „Патронажна грижа за деца от 0 до 3 години“ на територията на 24-те населените места на общината. Крайният срок за подаване на проектното предложение е до 17:30 ч. на 20.01.2023 г.

Проектът „Подкрепа за реформиране на системата от социални услуги в Община Плевен“ е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Укрепване на общинския капацитет“. Съгласно Закона за социалните услуги органите на местното самоуправление определят и провеждат общинската политика в областта на социалните услуги в съответствие с установените потребности на общинско ниво и приоритетите на държавната политика. В тази връзка е необходимо разкриване на фронт офис в Плевен /бул. „Русе“ № 1, стая в сградата на бившата Стоматологична поликлиника/. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата, определена за Община Плевен, е 529 139,00 лв. Изискуемият документ и по трите проектни предложения съгласно условията за кандидатстване, потвърждаващ и доказващ намеренията на кандидата, е решение на Общинския съвет.

Подобни новини

Back to top button