ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Постоянните комисии в ОбС заседават

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, се събират за заседания днес и утре /23 и 24 януари/, в Заседателната зала в сградата на Община Плевен по предварително уточнен график.

Днес заседават шест от комисиите – ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“, ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“, ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“, ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“, ПК по „Обществен ред и сигурност“ и ПК по „Здравеопазване и социална политика“.

23 ЯНУАРИ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ с председател Петя Василева заседава от 13,00 ч. Комисията ще обсъди предложение за осигуряване на общински средства за актуализация на стойността на договор от февруари 2020 г., касаещ проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на обект „Военен етнографски комплекс“ на територията  на  парк – музей „Гривица“ по проекта „Маршрут на паметта: Устойчиви трансгранични туристически продукти за мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“. Проектът се  финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020 г. Комисията ще разгледа и писмо от представителството на Европейската комисия в България относно определяне на местен представител на изборна длъжност за член на мрежата „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“. Проектът цели подобряване на комуникацията по въпросите на ЕС чрез изграждането на безпрецедентен съюз между европейските структури и структурите на местното самоуправление, и по- конкретно чрез обсъждане на важни теми за региона с гражданите. В тази връзка Комисията отправя покана към органите на местната власт да определят местен представител на изборна длъжност за член на мрежата. Като член на мрежата, местният представител на изборна длъжност следва да участва в дебати с членове на избирателния си район и/или в местните медии, посветени на политическите инициативи и мерките, осъществявани от ЕС.

ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Йордан Грижов е насрочила заседанието си за 14,00 ч. Дневният й ред включва повторно разглеждане на предложението за промени в Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Плевен. Причините, наложили внасяне на проекта, са в две основни направления: Необходимост от създаване на правен регламент за предоставянето, разходването и отчитането на предоставените целеви безвъзмездни финансови средства от общинския бюджет на конкретни спортни клубове, извършващо се на основание и в изпълнение на изрични решения на Общинския съвет. И втората причина – текстове в наредбата, свързани с реда и условията за кандидатстване и оценяване на дейността на спортните клубове, които в сегашната си редакция водят до противоречия и неясноти при тълкуването и приложението им.

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател инж. Йордан Василев заседава в понеделник от 15,00 ч. по дневен ред от 31 точки. Комисията ще обсъжда изразходване на средствата от дължимите отчисления по Закона за управление на отпадъците през 2023 г. чрез вътрешни компенсирани промени. Ще разгледа и предложение за предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2023 – 2024 година. Дневният ред включва и поредица от предложения относно разрешения за изработване на проекти за подробни устройствени планове за поземлени имоти в общината. Съветниците ще се запознаят и с преписка от дружества, ползватели на имоти в Индустриалната зона на Плевен.

ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Цветелин Горанов заседава от 16,00 ч. по дневен ред от 10 предложения. Съветниците ще обсъдят подаване на проектно предложение за облагородяване на дворното пространство на Детска градина „Иглика“, гр. Плевен, за финансиране по Кампания 2023 на проект „Красива България“, мярка „Подобряване на социалната инфраструктура“, част от програмата на МТСП за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната, финансирана от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта, с бенефициент Община Плевен. Осем от точките са свързани с учредяване безвъзмездно право на ползване на осем читалища върху общински недвижими имоти: НЧ „Парашкев Цветков – 2003” – гр. Плевен, НЧ „Изгрев – 1929“ – с. Опанец, НЧ „Пробуда – 1927“ – с. Буковлък, НЧ „Просвета 97” – с. Радишево, НЧ „Климент Браницки – 1900” – гр. Славяново, НЧ „Паисий Хилендарски – 2001” – гр. Славяново, НЧ „Просвета 1907” – с. Бръшляница и НЧ „Христо Ботев – 1927” – с. Коиловци,

ПК по „Обществен ред и сигурност“ с председател Николай Маринов заседава днес от 16,30 ч. На заседанието ще бъде представен доклада за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Плевен през 2022 г. Дневният ред включва и разглеждане на жалба от домсъвета на Общежитието на ул. „Кала Тепе“ в Плевен.

ПК по „Здравеопазване и социална политика” с председател доц. д-р Евгения Бързашка заседава от 17,00 ч. На заседанието ще бъдат разгледани: Предложение за общинско сътрудничество за споделяне на услуга „Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо – глухи лица от общинската администрация“; Предложение относно категоризиране на Детска кухня – Плевен като Комплекс за детско хранене с капацитет 2 400 порции дневно; Заявление от Тоня Макавеева относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечението на дъщеря й. На вниманието на Здравната комисия ще стоят и постъпилите до момента преписки за финансово подпомагане на граждани с репродуктивни проблеми.

24 ЯНУАРИ /ВТОРНИК/

Във вторник заседават четири комисии – ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“, ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“, ПК по „Стопанска политика и транспорт“ и ПК по „Бюджет и финансова политика“.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Свилен Трифонов заседава от 13,00 ч. Комисията ще обсъжда отново предложените промени в Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Плевен. Ще разгледа и постъпилите предложения за учредяване безвъзмездно право на ползване на читалища върху общински недвижими имоти, както и внесената в деловодството на местния парламент преписка от дружества, ползватели на имоти в Индустриалната зона на Плевен.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Владислав Монов заседава от 14,00 ч. по дневен ред от 15 точки. Сред тях са: Разглеждане и утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд „Жилища за продажба”, които да бъдат продадени на настанените в тях наематели, отговарящи на условията в Закона за общинската собственост и общинската Наредба №18 и определяне на продажни цени на жилищата; Предложение за продажба на урегулиран застроен общински недвижим имот на собственик на законно построена върху него жилищна сграда; учредяване право на надстрояване и пристрояване на външна стълба на сграда, построена върху общински поземлен имот; Постъпилите предложения за учредяване безвъзмездно право на ползване на читалища върху общински недвижими имоти; др.

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател Христослав Михайлов заседава във вторник от 15,00 ч. Комисията ще се запознае с предложение за прекратяване членството на Община Плевен в Сдружение с нестопанска цел „Регионален бизнес център Плевен“ и с постъпилото искане от дружества, ползватели на имоти в Индустриална зона на гр. Плевен.

ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков ще заседава от 15,30 ч. по 12 предложения. Точките касаят: Изразходване на средствата от дължимите отчисления по Закона за управление на отпадъците през 2023 год. чрез вътрешни компенсирани промени; Предложение за осигуряване на средства от Община Плевен за актуализация на стойността на договора за изпълнение на обект „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на обект „Военен етнографски комплекс“ на територията  на  парк – музей „Гривица“ по проект; Подаване на проектно предложение за облагородяване на дворно пространство на ДГ „Иглика“, гр. Плевен, за предоставяне на финансиране по Кампания 2023 на проект „Красива България“; Уреждане на имуществени отношения между Община Плевен и физически лица; др.

Всички точки, включени в дневния ред на постоянните комисии за м. Януари, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец януари 2023 г. – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-yanuari-2023-g

Редовното заседание на Общински съвет – Плевен е насрочено за 26 януари (четвъртък) от 9.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“. Предварителният дневен ред включва 47 предложения.

Подобни новини

Back to top button