БизнесГраждани за прозрачно управлениеОбществоПроблеми

При консултации за ОП – най-много питания относно отстраняването на участници

По какви проблеми хората, занимаващи се с обществени поръчки в България, търсят консултация със свои колеги и/или експерти? На този въпрос се опитваме да отговорим, във връзка с една от темите и акцент на проект „Граждани за прозрачно местно управление в област Плевен“, изпълняван от Фондация „Съвременна Плевенска медия“, а именно – обществените поръчки.

Какво по принцип могат да направят работещите в сферата на обществените поръчки, ако срещат някакви неясноти? – Да четат отново (и отново) Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за неговото прилагане (ППЗОП), да се свържат с Агенцията по обществени поръчки, да търсят специализирани консултантски услуги или да пишат във Фейсбук. Като че ли четвъртият вариант е доста бърз и дава добра информация. В най-популярната социална мрежа откриваме 4 публични и 2 частни групи с насоченост обществени поръчки:

Обществени поръчки е публична фейсбук група с 2 200 членове, създадена преди 7 години. Описанието й гласи: „Група за взаимопомощ на експерти по обществени поръчки. В тази група всеки, който има нужда от помощ, ще я получи. Молим обаче хора, които нямат дейности, свързани с обществените поръчки, да не се включват в нея, защото е безсмислено да правим масовка с хора, нямащи отношение към възлагателния процес.“ Прави впечатление, че дискусията в групата е действително доста активна, както като честота на задаваните въпроси, така и като брой на получаваните отговори. Един от администраторите на групата е адвокат Събин Събев, интересен и полезен тематичен разговор с когото можете да прочетете тук.

ЦАИС – ЕОП също е публична група, която, изхождайки от името й, е ориентирана конкретно към въпроси, свързани с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Тази фейсбук група наброява 2 100 членове, като е създадена преди 3 години. Както пише в нейното описание, „Целта на групата е взаимопомощ по технически въпроси, свързани с публикуване на документации и оферти в новата електронна система за възлагане на обществени поръчки. Подходяща е както за възложители, така и за участници във възлагателния процес.“ И тук един от администраторите е адв. Събев. Тази група също е с много активна дискусия.
Обществени поръчки ЗОП 2023 Още една публична група, с 3 400 членове и създадена преди 3 години. „В тази група можете да публикувате въпроси и отговори, статии и мнения, ваши книги, в областта на обществените поръчки“, пише в описанието й. Тук също има немалко въпроси и отговори по казуси, свързани с обществените поръчки.

Електронни обществени поръчки България/e-Public procurement Bulgaria е четвъртата тематична публична фейсбук група, която откриваме. Тя има 1 200 членове, съществува отпреди 3 години и е описана така: „Групата се създава с цел осъществяване на взаимна помощ между експертите по обществени поръчки при работата с ЦАИС ЕОП.“ При преглед се вижда, че в нея има основно статии, касаещи темата за обществените поръчки, които преобладават спрямо въпросите и дискусиите.

Форум за обществени поръчки е частна група във фейсбук, наброяваща 1 700 души, създадена преди 6 години „с цел взаимопомощ и е предназначена за всички, които имат интерес или практикуват в сектора на обществените поръчки“, както пише в описанието й.

Изпълнители на обществени поръчки е другата частна тематична група. С много по-малко членове от предходните – 129, тя е описана така: „Уважаеми колеги, това е специализирана група за ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, като целта на групата е да се обсъждат проблеми и въпроси и размяна на добри практики относно кандидатстването в процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки“ и е създадена също преди 6 години.

Можем да обобщим, че макар гореизброените фейсбук групи да не са многолюдни, хората, членуващи в тях, много от които очевидно са експерти в областта на обществените поръчки, реагират бързо и професионално на задаваните въпроси.

Представяме извадка от публичната група с най-широка насоченост – „Обществени поръчки“, като се постарахме да групираме въпросите с отговорите към тях в няколко своеобразни раздела, за да се види наистина кои са основните проблеми по отношение на обществените поръчки, във връзка с които хората търсят консултации. Разглежданият материал е от последните 3 месеца и нямаме претенции за изчерпателност, но смятаме, че проучването ни дава достатъчно яснота кои в действителност са главните затруднения, срещани от хората, занимаващи се с обществени поръчки у нас.

Може би е логично да предположим, че работата с т.нар. ЦАИС ЕОП (Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“) би довела до най-много въпроси, но това далеч не е така. Поне в групата, от която представяме извадка. В другата публична група – която е ориентирана директно към тази система, вероятно такива въпроси преобладават, но целта на настоящия материал е да направим сравнение на всички разисквани казуси, по всякакви въпроси, касаещи обществените поръчки. В разглежданата от нас обща група питанията по отношение на ЦАИС са едва 4. Те се отнасят до възможността за поправяне на грешки след декриптирането на поръчки с обособени позиции (даденият в отговор съвет е да се прави копие на правилно попълнените позиции), прекратяване на процедура, обосновка на участник, прикачване на декларации и други документи.

Един от казусите, касаещи ЦАИС, е свързан същевременно и със Закона за обществените поръчки (ЗОП), а това е друга от категориите въпроси, която може да бъде обособена. По отношение на ЗОП и ППЗОП зададените в рамките на последните 3 месеца въпроси в разглежданата тук фейсбук група също са 4 на брой и са относно: за провеждане на открити процедури; прекратени и възложени обособени позиции; публикуване на обявление за приключване на договор; установяване на факти и обстоятелства, настъпили след крайния срок за подаване на оферти, при упълномощаване за подаване на офертата.

Най-много се оказват въпросите, в които става дума за отстраняване на участници от процедури по възлагане на обществени поръчки – в цели 8 дискусии се пита за това. Представяме извадка на част от въпросите и някои от отговорите към тях:
Мога ли да отстраня участници с нереално ниска цена от обявената на възложителя, без да искам обосновка? Обществената поръчка е събиране на оферти с обява, услуга. Нали тук е важен протоколът на комисията, който не подлежи на обжалване.

– Ако класирането е по най-ниска цена, как ще се обосновете, че сте защитили интереса на възложителя като сте отстранили участника с най-изгодно предложение?

При обърнат ред за разглеждане един от участниците се регистрира в системата като ООД, а в ценовото и техническото предложение е посочил, че е ЕООД. Следва ли да бъде отстранен?

– Ако попада в първите двама класирани, извършете проверка по БУЛСТАТ, може просто да е техническа грешка, която да констатирате в протокола.

Имаме обявена обществена поръчка за строителен надзор, при която при разглеждане на ценовите предложения за един от участниците се установи, че не е попълнил банкова сметка, като един от задължителните реквизити на ценовото предложение. Според мен участникът следва да бъде отстранен, тъй като офертата му не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в документацията за участие.

– Не бих отстранила само защото участникът не е посочил банковата си сметка. Ако бъде избран за изпълнител, в поканата за сключване на договор ще му изискам да представи банковата си сметка.
– А ако участникът е обединение, което още не е регистрирано и няма ЕИК и банкова сметка?

– Не бих отстранила участник за такъв несъществен детайл, който не влияе на класирането, а може да бъде представен в договора.

– Макар да има формално нарушение, за мен е несъществено. Не бих го отстранил. И препоръчвам максимално да се опростят образците. Не мога да разбера защо много колеги сами си създават проблеми. Защо въобще се изискват някакви ценови и технически предложения, когато за всичко могат да се използват функционалностите на системата.

– Изключително формално би било такова отстраняване. Определено е излишно да се слагат такива изисквания в ценовото предложение.

– Ако участникът в процедурата е Обединение/Консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, няма как да попълнят и предоставят в образеца банкова сметка. В така създадения от Вас като Възложител образец, не сте предоставили друга възможност при участие на такъв вид участник – и съответно остава непопълнено.

– Не е необходимо да се изискват, в случая абсолютно ненужни атрибути. Но не бих отстранила участника за нещо подобно.

Провеждаме процедура за възлагане на обществена поръчка по ред събиране на оферти с обява. Избран е изпълнител и трябва да сключим договор в едномесечния срок, но изпълнителят се бави с представяне на необходимите документи. Ако не ги представи в едномесечния срок, трябва ли да го отстраним и да сключим договор с класирания на второ място участник?

– Срокът е инструктивен, а не императивен. Тоест, договор може да се подпише и след 30-те дни. Свържете се с избрания изпълнител и разберете защо се бави с представянето на документите.

– За да не изпадам в подобни ситуации изпращам Покана за сключване на договор, в която освен списък с документите, които следва да представи Изпълнителят, определям и срок за представяне на документите и срок за сключване на договора. След като изтекат сроковете, ако не са представени документи или Изпълнителят не се яви за сключване на Договора, каня следващия класиран участник да сключим договор.

Другите въпроси, касаещи отстраняването на участници от процедури по възлагане на обществени поръчки, са по отношение на това дали следва да се даде възможност на участника да разясни определени обстоятелства (съветите са да се изисква допълнителната информация и едва тогава да се прецени дали да бъде отстранен); когато комисията констатира пропуски, поради което един от участниците е отстранен, на етап отваряне на ценови предложения, трябва ли да бъде уведомен отстранения участник или ще се запознае с това обстоятелство с окончателния протокол (даденият отговор е, че за отварянето на ценовите предложения се изпраща автоматично генерирано съобщение в платформата, но е изключително важно отстраненият участник да бъде отбелязан); при открита процедура се отстранява участник, но той вече е декриптирал ценовото си предложение (съветът е, че следва поръчката да бъде прекратена); когато поканени на преговори участници не се явят на тях, трябва ли да бъдат отстранени (отговорът не е категоричен – принципно да, но е изказана хипотеза за определяне на нова дата за преговори, при условие, че няма да се промени кръгът на поканените лица, което не би нарушило принципа на равнопоставеност, а процедурата по договаряне позволява гъвкавост).

Както е видно, като цяло препоръките са за това да се търсят варианти преди участниците в процедури по възлагане на обществени поръчки да бъдат отстранявани и това да се прави само когато е действително законосъобразно.

Други аспекти на обществените поръчки, по които са били задавани въпроси в разглежданата тук група, са относно: свързани лица; прилагането на методиката за индексиране на договорите; прекласиране на участници след отказ на изпълнител и неявяване за сключване на договор; декриптиране на оферти; договори с подизпълнители.

В заключение може да се каже, че ако отговорите в коментар към дадено питане не съвпадат, значи казусът е по-заплетен и е необходим официален отговор, но видимо от дискусиите в посочените по-горе групи, повечето от зададените въпроси намират своите адекватни отговори.

А това, че хората, работещи в сферата на обществените поръчки у нас, търсят съвети от своите колеги и взаимно си помагат, за да се усъвършенстват, дава надежда за повишаване на качеството на обществените поръчки. Със сигурност и организирането на повече обучения по темата ще е от полза. Такива се провеждат от различни компании и специализирани в областта на обществените поръчки доставчици на консултантски услуги, периодично и от Института по публична администрация. Доколкото виждаме обаче Агенцията по обществени поръчки не е организирала обучения от 2020 година насам, когато такива са провеждани във връзка с работата с ЦАИС ЕОП.

Подкрепата за Фондация „Съвременна плевенска медия“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Съвременна плевенска медия“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Подобни новини

Back to top button