ОбществоПолитикаПроблемиСтраната

НПО: Готвят се скандални изменения в Закона за горите

Тази седмица, между първо и второ четене на Закона за изменение на Закона за горите,  представители на различни парламентарни групи са внесли ред предложения в Комисията по земеделие към Народното събрание, които, ако са приемат, ще нанесат тежък удар върху системата на горите, алармират от Коалиция “За да остане природа в България”, част от която е WWF.

Спешно и на тъмно се готвят промени, които биха разрешили строежи на писти, лифтове, водохващания и др. без да се променя статута на горската територия, биха ощетили горските предприятия и стопаните на гори, биха позволили сечи без позволително за сеч и без дърветата да са маркирани за сеч.

Конкретните предложения са за:

    Прехвърляне на 5% от акумулираните средства във фонд „Инвестиции в горите“ на държавните горски предприятия на общините;

    Премахване на областните планове за развитие на горските територии;

    Премахване на плащанията за екосистемни услуги от горите;

    Разрешаване на сеч без издадено позволително за сеч и разрешаване на сеч на немаркирани дървета;

    Облекчаване на възможностите за строителство в горските територии за негорскостопански цели без  промяна на предназначението на територията.

Коалиция “За да остане природа в България” призовава предложенията да не се приемат със  следните мотиви:

Предложенията се различават по своите цели от разглеждания законопроект и това е нарушение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание;

Не е провеждана обществена консултация върху тях;

За предложенията не е извършена икономическа оценка за загубите за държавния бюджет и бюджета на държавните предприятия;

Част от предложенията представляват планове и проекти по смисъла на Директивата за стратегическа екологична оценка и като такива подлежат на екологична оценка, каквато не е извършена;

Плащането за екосистемни услуги е част от европейските политики и трябва да бъде въведено от страните членки до 2025 г. Неизпълнението на разпоредбите на Закона за горите от изпълнителната власт не е основание за промяна на закона, а за оказване на контрол върху дейността на изпълнителната власт от страна на народните представители;

Разрешаването на сеч на немаркирани дървета и сеч без издадено позволително, ще компрометира съществуващата система за опазване и контрол в горските територии и ще доведе до множество незаконни сечи;

Областните планове за развитие на горските територии са заложени в Закона за горите с две цели – да намалят административния натиск върху собствениците на гори, чиито действия, ако отговарят на предвижданията на плановете, да не подлежат на процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, и да регламентират плащанията за екосистемни услуги от горите. Премахването на плановете ще запази административния натиск и ще продължи да затруднява дейността на компетентните органи по околна среда;

Облекчаване на възможностите за  строителство за негорски цели в горските територии без промяна на предназначението им (каквото предложение неведнъж вече се прави в НС, защото би улеснило строежа на ски писти), представлява схема за държавна помощ, която сама по себе си подлежи на разрешаване от страна на ЕК преди нейното приемане и ще доведе до загуби за държавния бюджет;

Предложеното прехвърляне на 5 % от средствата на фонд „Инвестиции в горите“ на общините би довело до тяхното разпиляване, защото повече от 90% от българските общини нямат опит и практика в извършване на действия за инвестиции в горите, а голяма част от тях нямат и собствени горски територии – т.е. за да извършат подобни дейности те ще трябва да искат разрешения от държавните горски предприятия от чиито фондове са получили средствата.

Подобни новини

Back to top button