ОбществоПолитика

Общински съвет – Плевен заседава в четвъртък по предварителен дневен ред от 47 предложения

Общински съвет – Плевен, се събира за редовното си заседание в четвъртък – 26 януари, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на съветниците в първия месец на годината включва обсъждане на 47 предложения.

Първа точка в дневния ред е предложение за изменение и допълнение на Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Плевен. В края на миналата година съветниците отложиха обсъждането й след като стана ясно, че и двете постоянни комисия, гледали предварително проекта – ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ и ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“, нямат положителни становища. Този месец промените в наредбата влизат отново за дебат.

Заседанието ще продължи с предложение за изразходване на средствата от дължимите отчисления по Закона за управление на отпадъците през 2023 г. чрез вътрешни компенсирани промени. Ще бъде разгледана и точка за прекратяване членството на Община Плевен в сдружението с нестопанска цел „Регионален бизнес център Плевен“. Общината е член на сдружението от 2007 г., като началната му обща цел е била подпомагането на стартиращ малък бизнес чрез проекта „Заетост чрез подкрепа на бизнеса“. През последните години, в условията на ограниченията от епидемичната обстановка, бюджетът и цялостната дейност на това сдружение са все по-ограничени. Участието на Община Плевен към настоящия момент е сведено до формално участие в общи събрания, без реални практически ползи за решаване на конкретни проблеми на местно ниво.

Четвърта и пета точка в дневния ред са свързани с реализиране на проектни предложения. Първото е за осигуряване на общински средства за актуализация стойността на договор от 05.02.2020г. за проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на обект „Военен етнографски комплекс“ на територията на парк – музей „Гривица“ по проект „Маршрут на паметта: Устойчиви трансгранични туристически продукти за мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020г.” Второто е свързано с проект за облагородяване на дворното пространство на ДГ „Иглика“, гр. Плевен, за предоставяне на финансиране по Кампания 2023 на проект „Красива България“, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“.

Общинските съветници обсъждат този месец и предложение за общинско сътрудничество за споделяне на услуга „Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо – глухи лица от общинската администрация“. На 21.01.2021 г. 44-тото Народно събрание прие Закон за българския жестов език (ЗБЖЕ. Съгласно текст в закона държавните институции и органите на местното самоуправление са длъжни да осигуряват превод на български жестов език извън осигурения лимит при заявяване и/или получаване на административно обслужване от органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление и при провеждането на мероприятия, организирани от тях, с участие на лица с увреден слух и на сляпо-глухи лица, когато лицата предварително са поискали такъв. На заседание на Националното сдружение на общините в Република България е обсъдена възможността за общинско сътрудничество посредством споделена услуга. Община Плевен е получила предложение за такова сътрудничество от Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община.

На предстоящата сесия отчет на командировъчните си разходи за периода 01.01.2022г. – 31.12.2022г. ще направят председателят на Общинския съвет Мартин Митев и кметът на Общината Георг Спартански. Годишен доклад за дейността си внася и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Ще бъде разгледано и предложение за категоризиране на Детска кухня Плевен като Комплекс за детско хранене с капацитет 2 400 порции дневно.

Осем от точките този месец са свързани с учредяване безвъзмездно право на ползване на осем читалища върху общински недвижими имоти. Читалищата са: НЧ „Парашкев Цветков – 2003” – гр. Плевен, НЧ „Изгрев – 1929“ – с. Опанец, НЧ „Пробуда – 1927“ – с. Буковлък, НЧ „Просвета 97” – с. Радишево, НЧ „Климент Браницки – 1900” – гр. Славяново, НЧ „Паисий Хилендарски – 2001” – гр. Славяново, НЧ „Просвета 1907” – с. Бръшляница и НЧ „Христо Ботев – 1927” – с. Коиловци.

Дневният ред включва още: Разглеждане и утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд „Жилища за продажба”, които да бъдат продадени на настанените в тях наематели, отговарящи на условията в Закона за общинската собственост и общинската Наредба №18; Уреждане на имуществени отношения между Община Плевен и физически лица; Предложение за предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2023 – 2024 г.; одобряване на частични изменения на Общия устройствен план на гр. Плевен; и др. Традиционно заседанието на Общински съвет – Плевен, ще се излъчва в реално време на интернет страницата на институцията: https://obs.pleven.bg/

Подобни новини

Back to top button