ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Ще облагородяват двора на детска градина „Иглика“ по „Красива България“

Общински съвет – Плевен, даде съгласие Общината да кандидатства с проект за облагородяване на дворното пространство на детска градина „Иглика“, гр. Плевен. За проекта ще се търси финансова подкрепа по Кампания 2023 на проект „Красива България“. Предложението бе подкрепено от 36 общински съветници, против и въздържали се – нямаше.

Община Плевен е в процес на подготовка на проектното предложение по мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура“, насочена към осигуряване на подходяща и рентабилна образователна и здравна инфраструктура, както и към оптимизация и модернизация на социалната инфраструктура. Допустими кандидати по мярката са общините и държавните институции, които са собственици на обектите или с делегирани права за тяхното стопанисване и управление. Финансовата рамка на всеки проект е общ бюджет от 60 000 до 450 000 лв. с ДДС при съфинансиране от кандидата най-малко 50 % от общия бюджет.

За облагородяване на дворното пространство на ДГ „Иглика“ има изготвен инвестиционен проект и разрешение за строеж. Проектът предвижда премахване на опасни детски съоръжения за игра от площадките на четирите групи и изграждане на нови такива, поставяне на нови пейки, ремонт на алеите и озеленяване на дворното пространство. Количествено-стойностната сметка към одобрения инвестиционен проект е в размер на 145 000,00 лв. с ДДС, като съгласно правилата за финансиране Община Плевен трябва да участва с най-малко 50 на сто от общата стойност на проекта, т.е. 77 128 лв. с ДДС. Крайният срок за подаване на проектното предложение е до 20 февруари 2023 г. Изискуемият документ съгласно условията за кандидатстване, потвърждаващ и доказващ намеренията на кандидата, е решение на Общинския съвет.

Подобни новини

Back to top button