БизнесПазар на трудаСтраната

НСИ: Заетостта у нас нараства

В сравнение с последното тримесечие на 2021 г. броят безработните намалява с 18.4 хил. или с 12.5%

Според резултатите, получени от Наблюдението на работната сила, през четвъртото тримесечие на 2022 г.:

– Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15-64 навършени години е 74.4%, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 2.6 процентни пункта.

– Коефициентът на заетост за населението на възраст 15-64 навършени години нараства с 3.0 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. и достига 71.5%.

– Коефициентът на безработица е 3.9%, или с 0.6 процентни пункта по-нисък в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 година.

През последните три месеца на изтеклата година броят на безработните в България е 128.3 хил. – 70.8 хил. (55.2%) мъже и 57.5 хил. (44.8%) жени. В сравнение със същия период на 2021 г. броят на тези хора намалява с 18.4 хил., или с 12.5%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

От всички безработни 14.7% са с висше образование, 52.5% – със средно, и 32.8% – с основно или по-ниско образование.

Продължително безработните, над 1 година, са 67.6 хил., или 52.7% от всички безработни. От общия брой на безработните 17.9 хил., или 14%, търсят първа работа.

През последните три месеца общият брой на заетите е 3.197 млн. – 1.702 млн. мъже и 1.494 млн. жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на заетите лица се увеличава с 3.8%.

От всички заети 3.7% (119.4 хил.) са работодатели, 7.3% (233.1 хил.) – самостоятелно заети
лица без наети, 88.4% (2 826.3 хил.) – наети лица, и 0.6% (18.2 хил.) – неплатени семейни работници.

От общия брой на наетите лица 2 208.5 хил. (78.1%) работят в частния сектор, а 617.9 хил. (21.9%) –
в обществения.
С временна работа (за определен период от време) са 101.1 хил., или 3.6% от наетите лица.

Заетите по сектори са в:

  • услугите – 2.037 млн., или 63.7%
  • индустрията работят 967.2 хил. (30.3%)
  • земеделието, горското и рибното стопанство – 192.6 хил. (6%).

Наблюдението на работната сила е извадково статистическо изследване. Всяко тримесечие се анкетират 19.6 хиляди обикновени домакинства от цялата страна, подбрани на случаен принцип.

Подобни новини

Back to top button